top of page
 • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 4 Juli

Hoofdlijnen FIRMa 2020 – 2024 (UR 2395) for consent CFI 

Volgens het instemmingsrecht medezeggenschap dient parallel aan het FIRMa een voorlopernotitie te worden aangeboden waarin de onder het instemmingsrecht vallende elementen zijn opgenomen. Voor het FIRMa betreft het:

 1. Middelenverdeling strategische beleidsprioriteiten op het gebied van onderwijs,

onderzoek en valorisatie. Dit betreft: 

 1. plannen voor de besteding van facultaire reserves voor projecten waar meerdere faculteiten financieel aan bijdragen van in totaal meer dan m€ 1 voor de Planperiode.

 2. Het budget kernpunten strategisch plan (m€ 16 voor de periode van het Strategisch Plan). 

 3. Vanaf 2018 de besteding van de middelen kwaliteitsimpuls op grond van de wet studievoorschot. 

 4. Investeringsplan huisvesting (onderdeel van het Lange Termijn Huisvestingsplan) en ICT. 

Het FIRMa zelf ligt ter advies voor. 

Aanpassingen en wijzigingen in het universitair verdeelmodel zelf (FIRM) worden eveneens ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschap.

Front heeft vragen gesteld over de gevolgen van de Commissie van Rijn voor de FIRMa van Tilburg University. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat de impact van de Commissie Van Rijn nog niet bekend is, maar heeft de Universiteitsraad wel gegarandeerd dat Tilburg University financieel stabiel is en de gevolgen kan voorzien.

De Universiteitsraad heeft unaniem ingestemd

FIRMa 2020 – 2024 (UR 2396) for advice CFI 

Het FIRMa 2020 – 2024 schetst het verwachte financiële middelenkader van Tilburg University. De facultaire prognoses voor onderwijs en onderzoek zijn daarvoor de basis. Verwachte landelijke ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en voor zover mogelijk meegenomen in de verwachtingen voor het middelenkader. Er is een inschatting gemaakt van de Voorjaarsnota van OCW. Intern is besloten de opbouw van de facultaire vaste voet met ingang van 2020 te wijzigen. De geschetste kaders dienen als basis voor de begrotingen die de beheerseenheden later dit jaar opstellen. 

De verwachte stijging van het middelenkader sluit aan bij TiU’s strategische doel om een gecontroleerde en duurzame groei te realiseren. 

De opbrengsten uit Instellingscollegegelden en Overige inkomsten worden volledig toegewezen aan de inbrengende faculteit. De Rijksbijdrage en de wettelijke collegegelden worden verdeeld over 5 compartimenten.

Voor het lopende collegejaar (2018/19) hebben zich 15.781 studenten ingeschreven. De faculteiten verwachten een uiteindelijke verdere groei naar 18.500 studenten. De verwachte groei tussen 2018 en 2024 is 17%.

De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd.

Horeca and retail view (UR 2397) for advice CFI 

Hospitality Group heeft in opdracht van Tilburg University dit visiedocument opgesteld over de visie op horeca en retail op de campus. In deze horeca- en retailvisie zijn een aantal concrete ideeën geformuleerd om onze bruisende campus verder te ontwikkelen en te versterken (het versterken van een living campus): 

 1. Een directe buiten verbinding van de winkels in het Food Court, waar mogelijk gecombineerd met terrassen;

 2. Een levendig plein tussen Tias, Library, CUBE en de Food Court, waar mogelijk gecombineerd met terrassen; 

 3. De verhuizing van de outlet in Academia (Top Croque) naar Montesqieu creëert ook de mogelijkheid van een terras aan de kant van de Esplanade. 

 4. De realisatie van een studentencafé in het gebouw waar het Food Court zal worden gevestigd. 

Deze zomer wordt Pepper in het Prisma-gebouw gesloten. Pepper-bezoekers kunnen gebruik maken van de andere faciliteiten. Om eventuele extra drukte in het restaurant op te vangen, onderzoekt Facility Services momenteel de mogelijkheid om Tilbury 2 en 3 voor iedereen open te stellen.

Verder wordt in het document veel aandacht besteed aan de belangrijkste uitgangspunten van Tilburg University voor de horeca en retail op de campus: duurzaamheid, gezondheid, banqueting en de flexibiliteit van het contract. 

De Universiteitsraad heeft unaniem positief geadviseerd.

Budget request refresh Dante (UR 2398) for advice CFI 

De renovatie van het Dante-gebouw is uitgesteld, deze budgetaanvraag is ter opfrissing van Dante als gevolg van het uitstel. Om ervoor te zorgen dat TSHD goed in Dante kan trekken moeten een aantal aanpassingen worden uitgevoerd, zoals aanpassing van kantoren, collegezalen, het voorzien van diverse ruimtes van nieuwe vloerbedekking en schilderwerk en enkele technische aanpassingen. 

De totale investering wordt geschat op € 400k, inclusief onvoorziene uitgaven, BTW en bedrijfskosten. De Universiteitsraad heeft unaniem een positief advies gegeven. 

Subscription Sports Center other groups (UR 2400) for discussion DB 

Als gevolg van de drukte in het Sportcentrum heeft Facility Services (FS) gekeken naar de doelgroepen die de mogelijkheid krijgen om een sportpas te kopen. Om de drukte te verminderen, vooral tijdens de spitsuren, heeft FS verschillende mogelijkheden:

 1. Uitbreiding van de capaciteit elders in de stad.

 2. Verspreid de drukte over de dag en verkoop een ‘off-peak abonnement’.

 3. Vermindering van de druk door vermindering van het aantal niet-studenten of niet-werknemers.

FS koos ervoor om de druk te verminderen door het aantal niet-studenten of niet-werknemers te verminderen. FS stelt voor het volgende te doen:

 1. HAVO 5-VWO 6 studenten betalen het volledige bedrag.

 2. Alumni kunnen een jaar lang tegen een laag tarief sporten en na vijf jaar kunnen ze geen sportkaart meer kopen.

 3. Medewerkers van andere onderwijsinstellingen betalen het volledige bedrag.

 4. Toegang voor vrienden stopt.

 5. Dagkaarten worden alleen verkocht aan mensen die recht hebben op een sportabonnement.

Het document is besproken, de genomen maatregelen zijn naar de mening van Front goed, maar lost het capaciteitsprobleem niet echt op en de capaciteit moet worden uitgebreid, zeker als Tilburg University in het huidige tempo blijft groeien. 

Monitoring Action Plan 18-21 Actualization Action Lines (UR 2401) for consent DB 

Tijdens de vergadering van 21 maart 2019 werd de Universiteitsraad geïnformeerd over de actualisering van de Action Lines Strategy 2018-2021, die wordt vermeld in het Actieplan 2018-2021 (UR2235). Er zijn 17 actielijnen gedefinieerd. 6 actielijnen hebben geen actualisering nodig. In het geval van 9 actiepunten worden de te leveren prestaties meer specifiek verfijnd OF zijn enkele technische aanpassingen nodig. Er zijn slechts twee actielijnen, actielijn 4 en actielijn 8, die inhoudelijk moeten worden gewijzigd en verfijnd om de actielijn en de doelstelling ervan op constructieve wijze te ondersteunen.

Profile Fund Regulations (UR 2403) for consent DB 

De Profielfondsregeling is een bijlage bij het Studentenstatuut. 

De volgende aanpassing is opgenomen: de Excellence Beurzen zijn niet langer in de regelgeving, omdat deze niet langer worden gefinancierd door het Profielfonds. Een alternatief is ontwikkeld waarin het oorspronkelijke doel van de Excellence Scholarship wordt gehandhaafd,uitgevoerd door een internationaal bureau. 

Alle andere wijzigingen zijn van redactionele aard. 

De Raad van Bestuur heeft de Profielfondsregeling vastgesteld en legt dit voor aan de Universiteitsraad om toestemming.

De Universiteitsraad heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde aanpassingen.

Student Charter 2019-2020 (UR 2404) for consent DB

Student Charter (studentenstatuut) zijn de rechten en plichten van studenten op verschillende gebieden uiteengezet en heeft drie onderdelen: 

 1. Regulations Registration and Tuition fees

 2. Regulations Profile Fund and

 3. Regulations DualCareer 

De student Charter moet ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. Het is een formaliteit om deze nog langs de universiteitsraad te laten gaan. Er zijn dit jaar geen bijzonderheden. 

Financiële vergoeding student-bestuurders (UR 2405) for advice DB 

In de Universiteitsraad van 23 mei 2019 hebben de studentenfracties aangegeven dat er momenteel te weinig financiële compensatie is voor studentbestuurders. Mede gelet op het studieleenstel is het voor studentbestuurders financieel steeds minder aantrekkelijk om een bestuursjaar te gaan doen. Naar aanleiding van deze discussie hebben er de afgelopen weken meerdere gesprekken tussen de studentgeleding van de Universiteitsraad en het College van Bestuur waarbij er verschillende voorstellen zijn overlegd. De Universiteitsraad en het College van Bestuur zijn tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om binnen een korte periode te komen met een nieuw financieel waarderingssysteem waaraan een kloppende redenering aan ten grondslag ligt. De Universiteitsraad en het CvB zijn vooralsnog bepaalde hoofdlijnen overeengekomen waaraan het nieuwe financiële waarderingssysteem aan moet voldoen. De komende maanden zullen gebruikt worden om een Convenant Student Community uit te werken. In dat convenant worden opgenomen:

 1. Voorstellen die bijdragen aan het effectief en efficiënt inrichten van bestuursactiviteiten.

 2. Een kritische analyse van de bestuurders die momenteel zeven, acht of negen bestuursmaanden ontvangen (in 2018/2019 138 bestuurders). Op basis van die analyse wordt er een objectieve manier ontwikkeld om de juiste studenten de juiste tegemoetkoming toe te kennen. Deze criteria zijn er mede op gericht om misbruik van het bestuursbeurzensysteem tegen te gaan. 

 3. De jaarlijkse stijging van het collegegeld zal worden meegenomen

 4. Een maximum bedrag van 80.000 euro 

 5. Het convenant zal worden beschouwd als een alternatieve uitwerking voor Collegegeldvrij besturen en Flexstuderen.

Numerus Fixus BSc Psychology (UR 2406) for advice DB 

In dit document verzoekt de directie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) het College van Bestuur om met ingang van het studiejaar 2020/2021 een vast quotum (numerus fixus) van 600 studenten vast te stellen voor de bacheloropleiding Psychologie. De bacheloropleiding Psychologie is in vier jaar tijd snel gegroeid. Mede door een herprofilering van het curriculum met een unieke set afstudeerrichtingen, de introductie van een programma dat zowel in het Nederlands als in het Engels kan worden gevolgd, en jaren van goede evaluaties door de studenten, is de instroom in vier jaar tijd gegroeid van 245 (in 2015/2016) naar 78 (in 2018/2019). Voor het komende jaar wordt een instroom van minimaal 1100 studenten verwacht. Een instroom van deze omvang is voor TSB niet beheersbaar, daarom denken zij dat een vast quotum de enige effectieve manier is om de instroom te reguleren. De partijen hebben positief geadviseerd. 

TiU Sustainability Plan 2019-2021 (UR 2407) for advice CFI 

Het Strategisch Plan 2018-2021 van TiU benadrukt het belang van een versterking van de duurzaamheid. In dit Duurzaamheidsplan is dit verder uitgewerkt. Met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) als inspiratiebron op het gebied van duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG’s), formuleert het plan een algemene duurzaamheidsvisie en identificeert het voor elk van de vier pijlers (onderwijs, onderzoek, campus en vermogensbeheer) concrete acties en ambities.

Het plan verwoordt de duurzaamheidsvisie en legt de centrale uitgangspunten uit (§2),

een beschrijving van de inzet van TiU voor duurzaamheid binnen de pijlers van het onderwijs (§3), onderzoek (§4) en de campus (§5). Voor elke pijler wordt een doelstelling geformuleerd, die dan als volgt is uitgewerkt in een aantal concrete acties en resultaten. Een visie is vervolgens gegeven over de rol van communicatie en rapportage (§6). Ten slotte worden belangrijke voorwaarden voor een effectief duurzaamheidsbeleid in overweging genomen: internalisering van duurzaamheid in onze organisatie en financiën (§8.)

Het CvB heeft het TiU Duurzaamheidsplan 2019-2021 aangenomen en voorgelegd Universiteitsraad voor advies. 

De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd.

Vision on Student Well-being (UR 2408) for advice CFI

Tilburg University wil met dit document laten zien dat zij zeer betrokken is bij het welzijn van haar studenten. Zij willen dat studenten zich welkom en verbonden voelen met de universiteit, omdat zij geloven dat dit niet alleen bijdraagt aan het algemene welzijn van studenten, maar ook, grotendeels, aan het succes van de studie.  

In dit document wordt gesteld dat er binnen onze universitaire leergemeenschap een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat voor: 

 1. De voorwaarden scheppen voor een bloeiend welzijn 

 2. Vroegtijdige diagnosticering wanneer het welzijn van de studenten onder druk komt te staan. 

 3. Bewustwording van de verschillen in startposities van de verschillende studentenpopulaties binnen de universiteit en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 

 4. Het verlenen van ondersteuning, advies en doorverwijzing wanneer er belemmeringen zijn voor de studievoortgang en het studiesucces van de individuele student of groepen studenten. 

Om de visie op het welzijn van de student in de praktijk vorm te geven, wordt een geïntegreerde aanpak ontwikkeld. Binnen deze aanpak werken verschillende organisaties en actoren op gelijke voet samen om de activiteiten rond studentenwelzijn te verbeteren. 

De Universiteitsraad heeft positief geadviseerd.

Response to memo SAM on communication and user comfort OSIRIS (UR 2409) for discussion n.v.t 

Kortom, voor een aantal van de voorstellen zal voor een aantal voorstellen overleg plaatsvinden over de uitvoerbaarheid en kosten. Daarna wordt de investering op korte termijn afgewogen tegen de kosten van de mogelijkheden die worden geboden door veranderingen in het applicatielandschap. Het college belooft de informatie over het gebruik van de verschillende toepassingen in het algemeen te verbeteren. 

Amendement Gemeenschappelijke Regeling JADS (UR 2411)

De Colleges van Bestuur van TiU en TU/e in samenwerking met de stuurgroep van JADS en de directie van JADS Mariënburg (of JADS/db) hebben een ontwerp voor de gemeenschappelijke regeling voor JADS ontwikkeld. De Colleges van Bestuur van TiU en de TU/e hebben in december 2018 een voorlopig akkoord bereikt. Op 13 en 14 februari 2019 het College van Bestuur en de Universiteitsraad hebben op deze versie ingestemd.

De TU/e heeft haar besluit over de gemeenschappelijke regeling uitgesteld tot mei 2019, wat een technische optimalisatie mogelijk heeft gemaakt. Als gevolg hiervan zijn het beleid en het mandaat met betrekking tot de de werving van wetenschappelijk personeel verder ontwikkeld (zie artikel 28 Nieuw en de tabel op de volgende pagina). JADS Mariënburg is verantwoordelijk voor haar tijdelijke en vaste (wetenschappelijk) personeel. Alle andere wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling zijn hoofdzakelijk technisch van aard.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page