top of page

The Active Student Parties

De Active partijen

In 2020 heeft Front de Active partijen opgericht die nu ook op decentraal niveau deelnemen in de faculteitsraad. Waarom?

Om zich voor een zo uniform mogelijk beleid over alle faculteiten in te zetten, waardoor alle studenten op Tilburg University dezelfde rechten hebben. Bovendien ziet Front veel toegevoegde waarde in de optimale wisselwerking van informatiestromen die er tussen de decentrale en centrale partij(en) zal zijn. Door deze stap te zetten kan Front jouw belangen als actieve student beter vertegenwoordigen!

De faculteitsraden waarin Active actief is

De Active partijen zijn actief in de raden van TSB, TiSEM, TLS en TSHD. Er is geen Active-partij actief in de raad van TST, aangezien deze faculteit tot op heden nog geen studentenpartij heeft gekend en omdat de centrale fractie van Front ook uitgenodigd wordt om hier aan de tafel te zitten. 


Doel van het initiatief: uniform beleid met optimale wisselwerking

Front heeft met haar initiatief als doel een meer uniform beleid over faculteiten te bereiken met daarbij een optimale wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau. Ten eerste is het creëren van een meer uniform beleid over faculteiten het uitgangspunt, omdat er de afgelopen jaren verschillen zijn ontstaan tussen de verschillende faculteiten. De losse partijen per faculteit hanteren ieder een eigen visie die daarnaast ook met de komst van nieuwe raadsleden jaarlijks wijzigt. Hierdoor hebben studenten over verschillende faculteiten niet dezelfde rechten, wat Front als een belemmering voor de student ziet. Zo werd in het verleden door de faculteitsraad van TiSEM afgezien van de invoering van de derde kans regeling waardoor deze faculteit de enige faculteit was zonder een dergelijke kans. Naar de mening van Front zijn dergelijke grote verschillen onwenselijk en derhalve ontoelaatbaar. Door haar initiatief hoopt Front de rechten van studenten over verschillende faculteiten aan elkaar gelijk te schakelen, en hierop te monitoren in de toekomst.

Wat betreft de doorvoering van centraal beleid naar decentraal niveau komt het beleid op centraal niveau tot stand met instemming van de Universiteitsraad, waarna het bij de faculteitsraden terecht komt. In de faculteitsraden heeft Front geen formele zeggenschap over de verdere uitvoering en inkleuring van dit beleid op decentraal niveau. Front heeft slechts een informerende rol over het centrale beleid en de daarbij achterliggende gedachte tegenover huidige partijen uit de faculteitsraden. Front verwacht dat deze kennis en achtergrondinformatie optimaal kunnen worden meegenomen door de decentrale Active-partijen in besluitvorming, waardoor beslissingen op decentraal niveau beter in lijn liggen met achterliggende belangen van het centrale beleid.

Ten tweede verwacht Front een optimale wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau met de oprichting van de Active-partijen. De fractieleden van de Universiteitsraad kunnen enerzijds decentrale fractieleden ondersteunen met hun kennis over centrale stukken en ontwikkelingen, terwijl de decentrale fractieleden anderzijds studentenbelangen en ontwikkelingen per faculteit naar centraal niveau kunnen communiceren.

Motiverende werking van concurrentie

Behalve dat deelname zorgt voor een meer uniform beleid over faculteiten en een verbeterde informatie-uitwisseling tussen zowel centraal en decentraal niveau als tussen de faculteiten onderling, verwacht Front dat concurrentie op decentraal niveau zal zorgen voor een scherpe en proactieve houding van alle betrokken partijen. Dit was tevens het doel van de komst van Front als tweede partij in de universiteitsraad in 2006. De afgelopen jaren is gebleken dat de komst van een meerpartijensysteem op centraal niveau heeft gezorgd voor een sterke kwaliteitsverbetering van de medezeggenschap. 

De active student visie op decentraal beleid

Sinds haar oprichting in 2006 zet Front zich in voor een campus waar de student zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen op zowel academisch als persoonlijk vlak. Al jaren maakt Front zich hard voor de actieve student. Dit doet Front aan de hand van de volgende drie pijlers: Digitalisering, Internationalisering en de Living Campus. Front onderneemt elk jaar stappen om een klimaat te creëren waarin de actieve student zichzelf optimaal kan ontwikkelen en iedere student een actieve student kan worden. Gelet op de toenemende vraag vanuit werkgevers naar studenten met een uitgebreid curriculum vitae wil Front zich volgend jaar ook op decentraal niveau in gaan zetten om vanuit haar visie optimale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor studenten.

Afgelopen jaren is gebleken dat de relevantie van de pijlers van Front alsmaar is toegenomen: digitalisering biedt bijvoorbeeld grote kansen voor het verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit van het onderwijs. Gezien de grote zelfstandigheid van faculteiten op Tilburg University is het lastig om hierop door middel van centraal beleid invloed uit te oefenen, wat betekent dat juist op facultair niveau veel kansen liggen. Hierbij kan gedacht worden aan een pilot Learning Analytics die momenteel alleen op TiSEM wordt gedraaid. Daarnaast ziet Front onder de pijler digitalisering de potentie om de informatievoorziening op facultair niveau te verbeteren. Ook zal het aantal internationale studenten de komende jaren zowel absoluut als relatief alleen maar verder toenemen. Door optimale samenwerking met de Active-partijen kan deze pijler hier gezamenlijk direct vertegenwoordigd worden.

Ook valt deze stap van Front samen met de verdere (decentrale) implementatie van het Tilburgse Onderwijsprofiel waarin de kernbegrippen kennis, kunde en karakter centraal staan, en waarin Front graag meedenkt volgens haar visie. Kortom, Front vind het belangrijk dat de belangen van haar achterban ook op facultair niveau behartigd gaan worden, zodat zij haar pijlers beter kan vertegenwoordigen en in de praktijk kan brengen. Dit zodat studenten nog meer terugkrijgen voor hun stem!

Slot

De komst van de Active-partijen in de faculteitsraden vanaf collegejaar 2020-2021 is erop gericht, in lijn met de visie van Front, om een meer uniform beleid tussen faculteiten en een optimale wisselwerking van informatiestromen tussen centraal en decentraal niveau te bereiken. Dit alles om de actieve student meer terug te geven voor zijn of haar stem en een campus te creëren waar de student zich thuis voelt en zich op zowel academisch als persoonlijk vlak optimaal kan ontwikkelen!

Screenshot 2022-11-06 at 00.09.27.png
 • Black Instagram Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
Screenshot 2022-11-06 at 00.02.32.png
 • Black Instagram Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
Screenshot 2022-11-06 at 00.09.56.png
 • Black Instagram Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
Screenshot 2022-11-06 at 00.03.29.png
 • Black Instagram Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Instagram Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
bottom of page