top of page

Benieuwd welke initiatieven we hebben ingediend? 

Benieuwd welke initiatieven we hebben ingediend? 

Benieuwd welke initiatieven we hebben ingediend? 

Benieuwd welke initiatieven we hebben ingediend? 

Bereikt

Benieuwd wat we dit jaar en afgelopen jaren voor jou bereikt hebben? 

Lopende zaken

Benieuwd waar we op dit moment mee bezig zijn?

Wat doen we? 

Het belangrijkste werk van de fractieleden van Front is het vertegenwoordigen van de studenten van Tilburg in de Universiteitsraad. Daarnaast houden we ook goed contact met faculteitsraad en participeren in overleggen met bestuurlijke organisaties op plaatselijk en landelijk niveau. Hieronder hebben we op een rijtje gezet hoe de Universiteitsraad werkt en waar wij op universitair, lokaal en landelijk niveau mee bezig zijn.

De universiteitsraad

het hoogste besluitvormingsorgaan van Tilburg University

Er worden universiteitsbrede zaken behandeld die voor de gehele universiteit van toepassing zijn.

Voordat de Universiteitsraad plaatsvindt, wordt er in commissievergaderingen voorbereidend werk verricht. Deze drie commissies zijn: Dagelijks Bestuur (DB), Financiën & Infrastructuur (CFI) en Onderwijs, Onderzoek & Impact (OO&I). In het DB vergadert het College van Bestuur met de fracties over strategische zaken en personeelsbeleid. Bij het CFI komen met name financiële zaken, vastgoed en faciliteiten aan bod. Bij OO&I wordt gesproken over veranderingen omtrent onderwijs, onderzoek en impact.

Week 1 - Vaststellen agenda

Op donderdagmorgen stelt het DB de agenda van de Universiteitsraad vast. Een dag later wordt de agenda, zoveel mogelijk samen met de stukken, rondgestuurd.

Week 2 - Stukkenvergaderingen

De fractie heeft deze week een stukkenvergadering waarin alle stukken besproken worden en een gezamenlijk standpunt wordt gevormd. Mits het nodig wordt geacht zoekt de fractie contact met belanghebbende partijen. Daarnaast vindt deze week het vooroverleg voor de commissievergaderingen plaats. De voorzitter en secretaris van de commissies overleggen met de CvB-portefeuillehouder over de agenda van de commissievergaderingen van de daaropvolgende week. Voor de commissie O,O&I is dit de Rector Magnificus en voor de commissie CFI is dit de vice-voorzitter van het CVB. 

Week 3 - Commissievergaderingen

Op maandag vindt de vergadering van CFI plaats, op dinsdag O.O&I en op donderdag het DB. Vervolgens worden de commissie- en DB-adviezen op vrijdag door de griffie (het secretariaat) verstuurd.

Week 4 - Universiteitsraad

Op woensdagochtend bereidt het DB de Universiteitsraad voor. Op donderdagochtend vindt de Universiteitsraadvergadering plaats. Na de vergadering wordt de Pleekrant naar de drukker gestuurd om studenten op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Daarnaast sturen wij alle bestuurders een Besturenkrant met een uitgebreide samenvatting van de Universiteitsraadvergadering. In deze Besturenkrant worden ook de stukken op de voorlopige agenda voor de eerstvolgende Universiteitsraad aangehaald om alvast het startpunt voor dialoog te vormen.

Tilburg

Tilburg University

Studentenraad

De studentenraad bestaat uit een afgevaardigde van de medezeggenschap op de Universiteit, een afgevaardigde van TiGeAk, een afgevaardigde van SOTS, een afgevaardigde van Fontys, een afgevaardigde van Avans en een afgevaardigde van de gemeente.

Reizigers Overleg Brabant

Tijdens de werkgroepen worden zaken rondom het openbaar vervoer in Midden Brabant besproken. Front zit hier voornamelijk om het vervoer naar de Universiteit te verbeteren. Het gaat hier vooral om de hoeveelheid bussen en de aansluiting van de bustijden met de colleges.

Word Actief Tilburg

De ‘Word Actief Tilburg’ commissie is verantwoordelijk voor een bewustwordingscampagne voor studenten die (nog) niet actief zijn naast hun studie. Daarnaast houd de commissie studenten op de hoogte met wat Tilburg op dit gebied te bieden heeft. Tilburg heeft een groot aanbod in organisaties en commissies waar studenten actief in kunnen worden. Word Actief Tilburg geeft studenten hier een overzicht van. Deze commissie is een initiatief van Front, TiGeAk en SOTS, stuk voor stuk organisaties die de ‘actieve student’ erg belangrijk vinden. De commissie bestaat uit een groep studenten die op verschillende gebieden en in verschillende organisaties actief zijn.

F

F

SALIS

Via SALIS, de Studenten Adviesraad Library and IT Services, geeft Front gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene ontwikkelingen op het gebied van IT en wetenschappelijke informatievoorziening. SALIS is ingesteld door het College van Bestuur en vergadert een aantal keer onder voorzitterschap van de directeur van Library and IT services. Een onderwerp wat op dit moment op de agenda staat zijn de toegangsbeperkende maatregelen voor de bibliotheek, dit wordt onderzocht op initiatief van Front. Afgelopen jaren heeft Front onderwerpen als MySIS, no-shows bij tentamens en het reserveringssysteem van de bieb aangekaart tijdens de vergaderingen.

TiGeAk

TiGeAk is een overlegorgaan voor de vertegenwoordigers van de studieverenigingen. Het overlegorgaan is opgericht om problemen en kwesties onderling te bespreken en op te lossen. Een tweede doel ligt in het stimuleren van onderlinge samenwerking en contacten. Front onderhoudt nauw contact met TiGeAk om op de hoogte te blijven van alle mogelijke ontwikkelingen.

Faculteitsraden

Front onderhoudt contact met Fractie Active TLS, Fractie Vrijspraak (TLS), Fractie Active TSB, Fractie Stimulus (TSB), Fractie Active TiSEM, Fractie ECCO (TiSEM), Fracte Active TSHD en de studenten in de faculteitsraad van TST.

University Forum

Onder het motto ‘samen staan we sterk’ is in 2016 het University Forum opgericht, een nieuw samenwerkingsverband van de studentmedezeggenschap. Fracties Front en SAM, de Faculteitsraden en de student-assessoren van Tilburg University hebben de handen ineengeslagen om samen te komen tot één platform, waar zij samen komen om te praten over alle zaken die de revue passeren in de verschillende organen.

Door met elkaar te vergaderen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren, wordt de kwaliteit van de studentenmedezeggenschap verhoogd en worden wij als studenten nog beter vertegenwoordigd in de universiteitspolitiek. Op die manier vormen we samen dé stem voor de Tilburgse student.

NEDERLAND

Tilburg University Society

In het najaar 2009 is de UvT Sociëteit van start gegaan. Doel van de UvT Sociëteit is het verbinden van de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap. Onder het genot van een diner kunnen de deelnemers vrijelijk van gedachten wisselen rondom een actueel maatschappelijk vraagstuk vanuit hun kennis en ervaring als bestuurder, beleidsmaker of wetenschapper. Klik hier om te zien welke thema’s aan bod zijn gekomen.

 

Interstedelijk Studenten Overleg

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), gevestigd in Utrecht, is opgericht door studenten uit het hele land die actief waren in de medezeggenschap om de krachten van medezeggenschap in het onderwijs te bundelen in de richting van de landelijke politiek.

Front participeert samen met de andere lidorganisaties in werkgroepen en commissies van het ISO. Tijdens deze werkgroepen en commissies worden zowel specifieke als algemene problemen over bijvoorbeeld het leenstelsel, de OV-jaarkaart, onderwijsintensivering etc. Daarnaast worden door het ISO voor de lidorganisaties gedurende het hele jaar diverse activiteiten en evenementen georganiseerd en worden er door het ISO of externe bureaus trainingen en cursussen verzorgd. Meer weten over het ISO? Klik dan hier.

Landelijk Overleg Fracties

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een initiatief van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Front is aangesloten bij het LOF. Bij verschillende bijeenkomsten van het LOF wordt aandacht besteed aan de stand van zaken op verschillende universiteiten en hoge scholen. Ook de landelijke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs worden onder de loep genomen. Meer weten over het LOF? Klik dan hier.

bottom of page