top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 1 april 2021

Bijgewerkt op: 25 nov. 2022


(English below)

UR 2567 – New Statute of the Editorial Office of Univers

De statuten van Univers zijn gewijzigd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat het oude statuut nog steeds uitgaat van Univers als een zelfstandige eenheid met specifieke verantwoordelijkheden voor de hoofd hoofdredacteur (terwijl Univers sinds 1 januari 2016 onderdeel is van LIS) en dat Univers een gedrukt tijdschrift is, terwijl Univers momenteel alleen digitaal verschijnt. Over de nieuwe versie is overeenstemming bereikt met de redactieraad, de hoofdredacteur en LIS. De dagelijks bestuurscommissie van de universiteitsraad is in gesprek gegaan met de hoofdredacteur om de wijzigingen te bespreken. Dit was een positief gesprek en de raad heeft positief geadviseerd.


UR 2568 – Reappointment Members of the Editorial Board of Univers

Er is voorgesteld om de volgende redactieraadsleden te herbenoemen voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 september 2020: Mevrouw E.G. Buis, de heer P. Achterberg, de heer H.C. Annema en de heer H.R.L.J.A.C. Klerx. De raad heeft positief geadviseerd.


UR 2569 – Annual Plan for Occupational Health, Safety and Environment

Het Arbo & Milieuplan voor dit jaar is op verzoek aangepast, waarbij de nadruk volledig is komen te liggen op activiteiten in verband met de gevolgen van de coronavirus crisis. Deze aanpassing heeft geleid tot vertraging in de oplevering van dit jaarplan, en om die reden wordt het iets later aan de Universiteitsraad aangeboden. Het plan wordt jaarlijks opgesteld door het Preventieteam, bestaande uit de arbo-, veiligheids & milieudeskundige, Personeelsbeleid, Hoofd, Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), en beleidsmedewerker vastgoed. De Raad heeft zijn goedkeuring gegeven aan dit jaarplan.


UR 2570 – Impulse Program Education

Het College van Bestuur stelt voor een IMPULS-programma op te zetten om de onderwijs werklast als gevolg van de huidige COVID-19-pandemie te verlichten. Er wordt geld vrijgemaakt uit de university’s financial reserve en de faculteiten leggen zelf ook geld bij. Dit geld is bedoeld om extra werknemers aannemen. De faculteitsraden worden bij dit programma betrokken. Dit plan is door de raad goedgekeurd.


UR 2572 – Demolition Non-Monumental Part of the Former TFT-Building

In de vastgestelde strategische vastgoedvisie is de voormalige theologische school aan de Academielaan aangewezen als herontwikkelingslocatie. Het gebouw verkeert in zo’n slechte staat van onderhoud, dat het noodzakelijk is het niet-monumentale deel te slopen nu. Het resultaat van het project moet uiteindelijk zijn:

1. De oplevering van de bouwrijpe gronden die onder het gesloopte deel;

2. Gesloopt worden;

3. Het ontvlechten van het monumentale gedeelte en het gedeelte van het gebouw aan

4. De architectonische veiligheid van het monumentale gedeelte van het gebouw.

De sloopwerkzaamheden zullen starten in de zomervakanties na de laatste herkansingen (juli 2021) en zullen vóór de eerste midterm in oktober 2021 zijn afgerond.


UR 2573 – Third Letter of Amendment 2020

De derde nota van wijzigingen 2020 maakt deel uit van de financiële planning en controle Clycle en betreft de technische afronding van het begrotingsjaar 2020. Het bevat de aanpassingen van de begroting 2020 als gevolg van wijzigingen in de rijksbekostiging en de begrotingstoewijzingen aan de scholen en de diensten.
In vergelijking met de tweede nota van wijzigingen (verwerkt in de Financiële Beheersverslag tot en met augustus) is de rijksbekostiging afgenomen met k€ 4. Dit is het gevolg van de afrekening van de gezamenlijke diploma’s (Data Science met TU/e).


UR 2575 – Response to Initiative Proposal Onafhankelijken about Combating Discrimination

De Onafhankelijke Partij zette op de agenda het “Initiatiefvoorstel om uitsluiting actief te bestrijden, discriminatie en racisme aan de Universiteit van Tilburg”. Het college van bestuur heeft in hun reactie uitgebreid geantwoord op alle voorstellen van de Onafhankelijken en heeft daarbij ook gevraagd of zij een bijeenkomst/werkgroep willen oprichten waarin studenten en werknemers gaan zitten om het over het aanpakken van discriminatie en een inclusieve universiteit gaan hebben.


UR 2576 – Report Action Lines Q4 2020

De voortgang van de uitvoering van de strategie van de Universiteit van Tilburg wordt twee keer per jaar gemonitord. Hiervoor is een strategisch monitoring dashboard ontwikkeld met een overzicht van de gehele strategie en een overzicht per actielijn van het strategisch plan. Aangezien we het laatste jaar van de huidige strategische planperiode hebben bereikt, zal dit ook de laatste periodieke update over de voortgang van de actiepunten. Er zijn voornemens om begin dit jaar een eindverslag over de actiepunten begin 2022 naar de Raad te sturen. In dit eindverslag zal er gereflecteerd worden over de output en resultaten van het strategisch plan. De lessen die uit het huidige strategische periode zijn getrokken, zullen worden meegenomen in de planning en het ontwerp van het nieuwe strategische plan.


UR 2577 – Response to Initiative Proposal Front Career Minor

In dit initiatiefvoorstel stelt Front voor dat het college van bestuur een werkgroep instelt om de mogelijkheden voor carrière minoren te onderzoeken. Dit initiatief sluit aan bij het initiatief van Front voor meer minormogelijkheden. Het idee van een career minor is besproken met de vice-decanen voor Onderwijs. In het POW (Portefeuillehoudersoverleg onderwijs) is afgesproken dat een werkgroep minorbeleid wordt ingesteld. De werkgroep zal worden gevraagd om de haalbaarheid van enkele initiatieven te onderzoeken en de decanen en het bestuur te adviseren over de mogelijkheden voor een minorbeleid. Het is de bedoeling dat een vertegenwoordiging van de studenten in de werkgroep wordt opgenomen. De verwachting is dat de werkgroep aan het eind van het voorjaar operationeel zal zijn.


UR 2580 – Response to Initiative Proposal Front about Online Examination for Exchange Students

Fractie Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend met het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is dat studenten tijdens hun uitwisseling online en op afstand tentamens kunnen maken. In het voorstel wordt aangegeven dat het belangrijk is dat studenten zonder al te veel belemmeringen tijdens hun studie in het buitenland ervaring op kunnen doen. Het College van Bestuur is het ermee eens dat het hebben van een uitwisseling ervaring op vele manieren een positieve bijdrage levert aan de (academische) ontwikkeling van studenten. Daarom zal het bestuur aandacht voor online assessment in het buitenland expliciet meenemen in het onderzoek dat in de toekomst zal worden uitgevoerd naar het blijvend inzetten van digitaal assessment.


UR 2581 – Response to Initiative Proposal Front about Sustainability Fund

Fractie Front heeft een initiatief ingediend om een duurzaamheidsfonds voor verenigingen op te richten. Het initiatief van het duurzaamheidsfonds is een belangrijke stap in de goede richting voor verenigingen die zijn aangesloten bij Tilburg University. Bestuursleden krijgen een extra stimulans om duurzaam beleid te voeren voor hun vereniging om in aanmerking te komen voor het fonds. Geld is natuurlijk niet de hoofdreden voor verenigingen, maar wel een extra trigger om eventuele investeringen voor duurzaam uitgevoerd beleid te dekken. Het bestuur reageerde positief en heeft een fonds beschikbaar gesteld van 10.000 euro per jaar en wordt via TIGEAK gereguleerd.


Any other bussiness

Front heeft gevraagd of de Mensa weer open kan, aangezien er sinds 1 april ook weer meer studenten op de campus kunnen studeren. Het College van Bestuur heeft geantwoord dat we nog steeds in lockdown zijn, dus we moeten voorzichtig zijn. Als de gelegenheid zich voordoet dat de Mensa heropend kan worden, dan zal het bestuur daar naar kijken.

Daarnaast heeft Front gevraagd om een evaluatie van het PASS-programma. Het PASS-programma is een groot onderdeel aan het worden van de meeste opleidingen aan Tilburg University. Front ziet verschillende problemen. Eén daarvan is het gebrek aan communicatie tussen PASS-mentoren en studenten. Studenten en mentoren weten niet wat ze kunnen verwachten, waardoor veel van de PASS-bijeenkomsten inefficiënt en onnodig zijn. Ook zouden we graag enige uniformiteit zien met betrekking tot het PASS-programma, een reeks richtlijnen over hoeveel tijd er wordt besteed aan zelfreflectie, loopbaanoriëntatie enz. Daarna zouden de faculteiten en de opleidingen de vrijheid moeten hebben om deze richtlijnen in te voeren op de manier die zij willen. We vroegen het College van Bestuur om een universiteitsbrede evaluatie van het PASS-programma waarbij faculteiten hun “tips en tops” kunnen uitwisselen. Het bestuur antwoordde dat zij deze evaluatie mee zullen nemen met de evaluatie uit de actielijnen. Het PASS programma is een onderdeel van TEP en zij zullen dit meenemen in het nieuwe strategische plan.

 

English

 

UR 2567 – New Statute of the Editorial Office of Univers

The statutes of Univers have been changed. The main reasons for this are that the old statute still assumes Univers as an independent entity with specific responsibilities for the Editor-in-Chief (while Univers has been part of LIS since January 1, 2016) and that Univers is a print journal, while Univers is currently published only digitally. The new version has been agreed upon by the editorial board, the editor-in-chief, and LIS. The Executive Committee of the University Council met with the Editor-in-Chief to discuss the changes. This was a positive conversation and the council made a positive recommendation.


UR 2568 – Reappointment Members of the Editorial Board of Univers

It was proposed that the following Editorial Board members be reappointed for a period of two years, effective September 1, 2020: Ms E.G. Buis, Mr. P. Achterberg, Mr. H.C. Annema, and Mr. H.R.L.J.A.C. Klerx. The council has given positive advice.


UR 2569 – Annual Plan for Occupational Health, Safety and Environment

This year’s Occupational Health & Environmental Plan has been modified upon request, with a full focus on activities related to the impact of the coronavirus crisis. This adjustment has led to a delay in the delivery of this annual plan, and for that reason, it is being presented to the University Council a little later. The plan is prepared annually by the Prevention Team, consisting of the Occupational Health, Safety & Environment expert, Human Resources, Head of the Emergency Response Organization (BVH), and Property Policy Officer. The Board has given its approval to this annual plan.


UR 2570 – Impulse Program Education

The executive board proposes to establish an IMPULS program to alleviate the teaching workload resulting from the current COVID-19 pandemic. Money will be released from the university’s financial reserve and faculty will contribute too. This money is intended to hire additional employees. Faculty councils are involved in this program. This plan has been approved by the council.


UR 2572 – Demolition Non-Monumental Part of the Former TFT-Building

In the adopted strategic real estate vision, the former theological school on Academy Avenue has been designated as a redevelopment site. The building is in such poor The building is in such a bad state of repair that it is necessary to demolish the non-monumental part now. The outcome of the project should ultimately be:

1.The delivery of the building-ready land that is under the demolished part;

2. Being demolished;

3. The unbundling of the monumental part and the part of the building to

4. The architectural safety of the monumental part of the building.

The demolition work will start in the summer vacations after the last retakes (July 2021) and will be completed before the first midterm in October 2021.


UR 2573 – Third Letter of Amendment 2020

The third letter of amendment 2020 is part of the Financial Planning and Control Cycle and concerns the technical finalization of the financial year 2020. It contains the adjustments of the budget 2020 as a result of changes in government funding and budget allocations to the schools and service departments. In comparison with the second letter of the amendment (integrated in the Financial Management Report up to and including August), the government funding is decreased by k€4. This is the result of the settlement of the joint diplomas (Data Science with TU/e).


UR 2575 – Response to Initiative Proposal Onafhankelijken about Combating Discrimination

The Independent Party put on the agenda the “Initiative proposal to actively combat exclusion, discrimination and racism at Tilburg University”. In their response, the Executive Board responded extensively to all of the Independents’ proposals, including a request that they establish a meeting/working group in which students and employees will sit down to talk about their experience with discrimination.


UR 2576 – Report Action Lines Q4 2020

The progress of the implementation of the strategy of Tilburg University is monitored twice a year. For this purpose, a strategic monitoring dashboard has been developed with an overview of the entire strategy and an overview per action line of the strategic plan. As we have reached the last year of the current strategic plan period, this will also be the last periodic update on the progress of the action lines. There are plans to send a final report on the action items early in the year to the Council in early 2022. This final report will reflect on the outputs and outcomes of the strategic plan. Lessons learned from the current strategic period will be incorporated into the planning and design of the new strategic plan.


UR 2577 – Response to Initiative Proposal Front Career Minor

In an initiative proposal Front suggests that the Executive Board set up a working group to explore the opportunities for career minors. Front think this is a great opportunity to give career orientation a more prominent place within the curriculum. Students will then get a chance to do an internship or an interdisciplinary practical assignment within the curriculum, thus study delay will be prevented. This initiative follows Front’s initiative for more minor opportunities. The idea of a career minor has been discussed with the Vice-Deans for Education. It was agreed upon in the POW (Portfolio holders’ meeting education) that a working group on minor policy is set up. The working group will be asked to investigate the viability of some initiatives and advise the deans and the Board on the opportunities for a minor policy, with a view to the new university strategy to be developed. They plan to have representation of the students included in the working group. The expectation is that the working group will be up and running by late spring.


UR 2580 – Response to Initiative Proposal Front about Online Examination for Exchange Students

Student Party Front has submitted an initiative proposal with the request to investigate whether it is possible for students, while on exchange, to take exams online and remotely. In the proposal, it is stated that it is important for students to be able to have study abroad experience without too many barriers during their studies. The Executive Board agrees that having an exchange experience makes a positive contribution to the (academic) development of students in many ways. Therefore the board will explicitly include attention to online assessment abroad to the study that will be conducted on permanently deploying digital assessment in the future.


UR 2581 – Response to Initiative Proposal Front about Sustainability Fund

Student Party Front has submitted an initiative to establish a sustainability fund for associations. The sustainability fund initiative is an important step in the right direction for associations affiliated with Tilburg University. Board members get an extra incentive to implement sustainable policies for their association to qualify for the fund. Of course, money is not the main reason for associations, but it is an extra trigger to cover any investments for sustainably implemented policies. The board responded positively and made a fund available of 10,000 euros per year.


Any other business

Front has asked if the Mensa can be reopened, given that more students can also study on campus again since April 1. The Executive Board answered that we are still in lockdown, so we have to be careful. If the opportunity arises that the Mensa can be reopened, then the board will look into it.

Besides that, Front has asked for an evaluation of the PASS-program. The PASS-program is becoming a big part of most study programs at Tilburg University. Front sees various problems. One is the lack of communication towards PASS mentors and students. Students and mentors don’t know what to expect, making a lot of the PASS-meetings inefficient and unnecessary. Also, we would like to see some uniformity regarding the PASS-program, a set of guidelines on how much time will be spent into self-reflection, on career orientation etc. Afterwards, the faculties and study program should have the freedom to implement these guidelines in the way they want to. We asked the Executive Board for a university wide evaluation of the PASS program where faculties can exchange their mal- and best practices. The board answered that they will take this evaluation with the evaluation from the action lines. The pass program is a part of TEP and they will take this into account for the new strategic plan.

20 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page