top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 10 december 2020

(English below)

(Headlines) budget Tilburg University (UR 2541 en UR 2542) 

De universiteitsraad heeft recht om te stemmen over de hoofdlijnen van de begroting en adviseert over de begroting zelf. Het College van Bestuur had een grotere impact verwacht op de begroting door de corona crisis. Dit is gelukkig meegevallen. Daarnaast zijn er plannen om op ICT te gaan bezuinigen. Wij hebben aangekaart dat we bang zijn dat dit ten koste gaat van de digitalisering van het onderwijs. Het College van Bestuur heeft aangegeven dat in het voorjaar de discussie hierover verder gaat, aangezien dan inhoudelijk wordt gekeken waar de bezuinigingen precies gaan plaatsvinden.

Marap fall 2020 (UR 2543) 

De Marap is het Financial Management Report dat deel uitmaakt van de financiële planning en controlecyclus 2020 en geeft inzicht in de financiële ontwikkeling gedurende het jaar in vergelijking met de begroting 2020. Het rapport is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus en de huidige prognose voor de rest van het jaar. Verder wordt onder andere het verwachte exploitatieresultaat toegelicht en wat de financiële impact is geweest van COVID-19.

Response to initiative proposal on minoren (UR 2544)

In juli heeft Front een initiatief ingediend over het uitbreiden van de minor mogelijkheden. Hierin werd voorgesteld om het mogelijk te stellen voor studenten om een minor te volgen buiten je eigen faculteit of op een andere universiteit. Maar ook om een minor te volgen binnen je eigen faculteit, maar met verschillende disciplines gecombineerd. Ook werd er gevraagd voor een betere communicatie waaronder deadlines voor de goedkeuringen van vakken. Het College van Bestuur heeft hier positief op gereageerd en universiteitsbrede minor opties worden verder uitgezocht door de vice decanen. Daarnaast is vanaf 2022 de ENGAGE minor universiteitsbreed beschikbaar. Ook wordt er momenteel een inventarisatie gedaan naar bestaande minoren en de toegankelijkheid hiervan. Deadlines voor de goedkeuring van vakken kunnen helaas niet worden gegarandeerd, echter hopen wij wel dat dit in de toekomst nog zou kunnen veranderen en dat de communicatie optimaal zal zijn. 

SEO funds (UR 2546) 

SEO staat voor Stimulering Europees Onderzoek. Zoals eerder opgemerkt heeft het Ministerie van Onderwijs op advies van de commissie Van Rijn de SEO-regeling per 2020 stopgezet. In de voorjaarsnota 2020 zijn de middelen toegevoegd aan het eenmalige bedrag van het ministerie en toegekend op basis van het gemiddelde aandeel per onderwijsinstelling tussen 2015 en 2019. Voor Tilburg University komt dit neer op een bedrag van k€ 490. In de Voorjaarsmarap is dit bedrag, in combinatie met de loon- en prijscompensatie 2020, herverdeeld over de faculteiten en Universitaire Diensten. 

Provisional 1 October count (UR 2547)

Dit memo bevat de cijfers over het aantal nieuwe studenten en ook over de studentenpopulatie voor het academisch jaar 2020-2021, gebaseerd op de voorlopige inschrijvingen per 1 oktober. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen dus nog wijzigen. Er is dit jaar een groei van 11,3%. In totaal stonden er op 1 october 2020 19,347 ingeschreven. Er blijft een groei bij bachelorstudenten. De pre-master studenten is na stabilisatie in 2019 ook aan het groeien. Master studenten groeit door met een geleidelijke groei. Het absolute nummer van Nederlandse studenten is aan het groeien, maar het relatieve aantal Nederlandse studenten is aan het afnemen. Er is ook een stijging in niet Nederlandse studenten zowel binnen de EER als non-EER. 

Op nationaal level is te zien dat er een stijging is van Nederlandse studenten. In 2000 waren er 165,000 studenten geregistreerd bij Nederlandse universiteiten. In 2020 is dit verdubbeld met 328,000 studenten. Dit jaar is er een groei geweest van 8%. De groei kan verklaard worden door het afschaffen van examens op middelbaar onderwijs en dat minder studenten ervoor kiezen een tussenjaar te nemen. Ook de afschaffing van het BSA is hier een verklaring voor. 

Announcements by the executive board 

Het College van Bestuur heeft gereageerd op ons verzoek om de bovenverdieping van de bibliotheek te heropenen. Vanaf vandaag is zijn er 94 extra studieplekken beschikbaar. We hebben benoemd hier blij mee te zijn. Echter, we hopen wel dat er ook nog gekeken naar het uitbreiden van de openingstijden van de bibliotheek, zoals we al vaker hebben aangekaart. 

Rondvraag

Bij de rondvraag hebben wij een initiatief ingediend over career minors. Dit houdt in dat we willen dat er universiteitsbreed een optie komt om binnen een minor praktijkervaring op te doen door bijvoorbeeld een stage of een praktische opdracht. Tegelijkertijd kun je ook kennis maken met verschillende vakgebieden. Het initiatief is hier te lezen: https://fractiefront.nl/wp-content/uploads/2020/12/Memo-career-minor.pdf

Verder hebben wij een initiatief ingediend over online tentamens maken van niet afgeronde vakken terwijl je op exchange bent. Door Covid-19 zijn er veel dingen veranderd op het gebied van online onderwijs en tentaminering. Hier zien wij ook mogelijkheden in. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld Proctorio terwijl je op exchange bent zodat je alsnog je openstaande vakken kunt afronden en zo geen extra studievertraging oploopt of eerder naar huis zou moeten van exchange. Het initiatief is hier te lezen: https://fractiefront.nl/wp-content/uploads/2020/12/Initiative-online-examination-for-exchange-student.pdf

Daarnaast hebben we benoemd dat we samen in gesprek zijn met TiGEAK en Facility Services om naar opties te kijken om gebouw E weer te openen voor studentbestuurders.

 

(Headlines) budget Tilburg University (UR 2541 en UR 2542) 

The University Council has the right to vote on the main lines of the budget and advises on the budget itself. The Executive Board had expected a larger impact on the budget due to the corona crisis. Fortunately, this was not as bad as expected. In addition, there are plans to cut back on ICT. We have raised the fear that this will be at the expense of the digitization of education. The Executive Board has indicated that the discussion on this will continue in the spring, as the content of the cutbacks will be examined.

Marap fall 2020 (UR 2543) 

The Marap is the Financial Management Report that forms part of the 2020 financial planning and control cycle and provides insight into the financial development during the year compared to the 2020 budget. The report is based on the achievements up to and including August and the current forecast for the rest of the year. It also explains the expected operating result and the financial impact of COVID-19.

Response to initiative proposal on minoren (UR 2544)

In July, Front submitted an initiative to expand the possibilities for minors. In this initiative it was proposed to make it possible for students to take a minor outside their own faculty or at another university. But also to take a minor within your own faculty, but with different disciplines combined. It also included a request for better communication including deadlines for course approvals. The Executive Board responded positively to this and university-wide minor options are further explored by the vice deans. In addition, from 2022 the ENGAGE minor will be available throughout the university. Also, an inventory of existing minors and their accessibility is currently being made. Deadlines for the approval of courses can unfortunately not be guaranteed, but we do hope that this may change in the future and that communication will be optimal. 

SEO funds (UR 2546) 

As was remarked before, the Ministry of Education has, following the advice of the “commissie Van Rijn”, stopped the SEO scheme per 2020. In the spring memorandum 2020 the means have been added to the Ministry’s lump sum and have been allocated based on the average share per educational institution between 2015 and 2019. For Tilburg University this comes down to an amount of k€ 490. In the Voorjaarsmarap this amount, combined with the wage and price compensation 2020, has been reallocated to the Schools and University Services.

Provisional 1 October count (UR 2547)

Every year the university presents the number of students of the university. This memo contains figures on the number of new students and also on the student population for the academic year 2020-2021, based on provisional enrolments as of 1 October. These figures are provisional and are subject to change. There is an 11.3% growth this year. A total of 19.347 students were enrolled on 1 October 2020. The number of bachelor students continues to grow. After stabilisation in 2019, the amount of pre-master students is also growing. The number of master students continues to grow gradually. The absolute number of Dutch students is growing, but the relative number of Dutch students is decreasing. There is also an increase in non-Dutch students both within the EEA and outside the EEA.

On a national level there is an increase in the amount of Dutch students. In 2000, 165,000 students were registered at Dutch universities. In 2020 this has doubled to 328,000 students. This year there has been a growth of 8%. The growth can be explained by the abolition of examinations at secondary education and that fewer students choose to take a gap year. The delay of the BSA also plays a role in this. 

Announcements by the Executive Board 

The Executive Board responded to our request to reopen the second floor of the library. As of today, 94 additional study places are available. We are very happy that the second floor is open again. However, we do hope that there will also be looked into extending the opening hours of the library, as we have already mentioned this several times. 

Any other business 

We submitted an initiative concerning career minors. This means that throughout the university we want there to be an option to gain practical experience within a minor, for example through an internship or a practical assignment. At the same time you can also get acquainted with different disciplines. You can read the initiative here: https://fractiefront.nl/wp-content/uploads/2020/12/Memo-career-minor.pdf

Furthermore, we have submitted an initiative on online exams of unfinished courses while you are on exchange. Because of Covid-19 a lot of things have changed in the field of online education and exams. We also see opportunities in this. For example, by using Proctorio while you are on exchange so that you can still complete your open courses and thus avoid extra study delays or having to go home from exchange sooner. You can read the initiative here: https://fractiefront.nl/wp-content/uploads/2020/12/Initiative-online-examination-for-exchange-student.pdf

In addition, we have announced that we are in conversation with TiGEAK and Facility Services to look at options to reopen building E for student boards.

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page