top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 13 april 2018

Evaluatie instemmingsrecht hoofdlijnen begroting De evaluatie op het stuk dat in december besproken werd over de hoofdlijnen van de begroting was bij alle fracties in de Universiteitsraad positief. Wat voor de volgende keer wordt meegenomen is dat de faculteitsraden meer betrokken worden bij de begroting wat Front zeer fijn vindt. Verder vroegen de fracties om de hoofdlijnen van de begroting eerder dan december te kunnen bespreken om zo meer bewegingsruimte te creëren voor eventuele aanpassingen. Het College van Bestuur kon dit helaas niet toezeggen maar gaven aan om het wel zo snel mogelijk te bespreken als dit mogelijk is.

Evaluatie topsportbeleid Fractie Front heeft aangegeven blij te zijn met de evaluatie van het topsportbeleid en met het opnemen van de talentstatus voor bijvoorbeeld coaches, gamers, artiesten en ondernemers. Ook hebben we aangegeven graag mee te denken naar de concrete invulling van de talentstatus.

Begroting JADS 2018 De begroting van JADS bleek te weinig informatie te bevatten om hier een goed oordeel over te kunnen geven. Ook zou het prettig zijn om de business case van JADS naast de begroting te kunnen leggen. Na overleg met de andere fracties is er om bovenstaande redenen besloten om unaniem negatief te stemmen tegen de begroting van JADS.

Initiatiefvoorstel Front: buitensportfaciliteiten Na overleg in de CFI vergadering is gebleken dat er geen zwembad gaat komen, maar dat er wel wordt gekeken naar buitensportfaciliteiten op het dak van nieuwbouw 3.

Initiatiefvoorstel Front: studentassistenten We hopen dat met DEEP de kwesties rondom digitalisering opgelost worden en waarderen de positieve houding van het college tegenover studentassistenten. Verder hopen we dat er in de toekomst een structurele oplossing komt voor de zorgen die we hebben rondom de werkdruk van docenten, bijvoorbeeld in het plan workload.

Staff-student ratio In het stuk over de staff-student ratio hebben alle faculteiten cijfers aangeleverd over de verschillende verhoudingen. Hierin werd door de fracties opgemerkt dat deze cijfers positiever lijken dan ze zijn omdat de waarde van deze cijfers twijfelachtig is. Een goed voorbeeld hiervan zijn de promovendi van TLS die, volgens deze cijfers, 50% van hun tijd aan onderwijs zouden besteden. Navraag onder promovendi van deze faculteit leert dat dit aandeel in werkelijkheid veel lager ligt.

Rondvraag In de rondvraag hebben we twee initiatiefvoorstellen ingediend, namelijk een initiatiefvoorstel omtrent studentenwelzijn en een initiatiefvoorstel omtrent extended masters. Landelijk is studentenwelzijn een erkend probleem en wij zouden graag zien dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp op onze universiteit. Veel studenten kampen met burn-outs en internationale studenten weten vaak niet waar zij terecht kunnen voor hun zorg. Met verschillende docenten en decanen hebben wij hierover gesproken en besproken wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.   

Daarnaast hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend over extended masters. Op dit moment bieden vier masteropleidingen binnen Tilburg University studenten de mogelijkheid om een extended master te volgen. We vinden het belangrijk dat iedere faculteit studenten de mogelijkheid biedt tot het volgen van een extended master. Fractie Front wil graag met het College kijken naar de mogelijkheden voor het verruimen van het aanbod van extended masters aan Tilburg University.

0 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page