top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 21 Maart

Budgetrequest Accessibility Cobbenhagen for advice CFI

Het College van Bestuur heeft een budgetaanvraag gedaan voor de aanpassing van de ingang van gebouw Cobbenhagen om de toegankelijkheid te vergroten. Een paar oplossingen worden voorgesteld, zoals het deels aanpassen van de glazen hal tussen gebouw Koopmans en gebouw Cobbenhagen en het openstellen van de koninklijke ingang. Om de koninklijke ingang zichtbaarder te maken en het gebruik hiervan te vergroten stelt het CvB voor om 80 extra parkeerplekken voor fietsen te creëren en circa 30 extra buitenwerkplekken in de binnentuin. De totale kosten van deze investeringen worden geschat op €250.000, alle partijen hebben positief geadviseerd. Front heeft aangegeven blij te zijn met de extra werkplekken die worden gegenereerd buiten en heeft het College hiervoor bedankt.

3e NAVW for advice CFI (Derde nota van wijzigingen)

De derde nota van wijzigingen is onderdeel van de financiële planning en controlecyclus voor 2018 en heeft betrekking op de technische afsluiting van het financiële jaar 2018. Het bevat de aanpassingen van het budget naar aanleiding van wijzigingen in de overheidsfinanciering en budgetallocaties naar de verschillende schools en divisies. De overheidsfinanciering is toegenomen met €199.000. Geen een van de partijen had opmerkingen bij dit stuk en er is een unaniem positief advies gegeven.

Budget request renewal rent of Intermezzo for advice DB

Het College van Bestuur heeft een verzoek ingediend om de huur van gebouw Intermezzo te verlengen. Het CvB geeft aan dat het van belang is Intermezzo opnieuw te huren met het oog op de groei van de universiteit. Naast de eerste en tweede verdieping die al worden gehuurd stelt het CvB voor om ook de verdiepingen 6, 7 en 8 te huren zodat er extra ruimte beschikbaar zal zijn de komende vijf jaar. De totale kosten van de huur van gebouw Intermezzo beslaan €395.000 per jaar. In het stuk wordt geopperd dat deze verdiepingen met leegstand te maken kunnen gaan krijgen, maar de kans bestaat dat deze verdiepingen anders al verhuurd zijn, mocht de universiteit hier beroep op willen doen. Front heeft tijdens de Commissie Financiën & Infrastructuur aangegeven begrip te hebben voor de huur van deze drie extra verdiepingen, maar leegstand geen optie mag zijn. Daarom heeft Front voorgesteld om extra werkplekken te genereren voor studenten op het moment dat deze drie verdiepingen leeg staan. Front is bereid de belangen van studenten te peilen als het gaat om de invulling van deze werkplekken, denk hierbij aan stilte ruimtes of ruimtes voor groepsopdrachten. Het CvB heeft hierop positief gereageerd en alle vier de partijen hebben positief geadviseerd.

Response to three initiative proposals in the field of sustainability for discussion DB

In de weken voor kerst zijn er door de Onafhankelijken en door Front respectievelijk één en twee initiatieven ingediend omtrent duurzaamheid. De onafhankelijken hebben een verzoek ingediend tot het reduceren van de ecologische voetafdruk van Tilburg University en komt met een aantal oplossingen om deze voetafdruk te verlagen. Verder vraagt de partij Onafhankelijken aan de universiteit om een mobiliteitsplan op te stellen. Front heeft in haar eerste initiatief verzocht om te kijken naar de implementatie van betaald parkeren op de universiteit om het gebruik van auto’s te verminderen, in het initiatief heeft Front voorgesteld om de opbrengsten te gebruiken om duurzame projecten op te starten op de campus. In het tweede initiatief vraagt Front voor het oprichten van een ‘duurzaamheidsfonds’ waar divisies en verenigingen aanspraak op kunnen maken als ze willen verduurzamen.

Het College van Bestuur heeft aangegeven zeer blij te zijn met de initiatieven die zijn ingediend en de aandacht die er vanuit de partijen is voor duurzaamheid. Het verzoek van de partijen is echter wel van een dermate grote omvang dat het niet lukt om in drie maanden een reactie te geven. Er is een werkgroep opgericht die zich richt op het verminderen van de ecologische voetafdruk en deze zal de samenwerking opzoeken met de partijen. Het parkeerbeleid zal ook onderdeel worden van het onderzoek van de werkgroep. Als laatste gaf het College van Bestuur aan dat ze het duurzaamheidsfonds een sympathiek idee vinden, het CvB gaat de Program Manager Sustainability om advies vragen omtrent de doelen, de grootte, de bronnen en de procedures van dit fonds.  

Response Initiative prop SAM Formative Testing and Feedback for discussion OOI

Fractie SAM heeft een initiatief ingediend om formatieve toetsing toe te passen op Tilburg University. SAM wil dat beoordelingen van het leerproces van studenten meer verspreid worden over het semester. Erkend wordt dat het kan leiden tot een hogere werkdruk voor docenten en zij zullen hier dan ook in begeleid moeten worden door Tilburg University. De cyclus van formatieve toetsing ziet er als volgt uit: docent en student focussen samen op een leerdoel, werken aan een uitdagende taak, evalueren de huidige prestaties van de student ten opzichte van het leerdoel, gebruiken de evaluatie om prestaties te verbeteren om het doel te behalen en blijven dit proces herhalen tot het leerdoel is behaald met bijbehorende eisen. (Peer) feedback en andere hulpmiddelen zoals quizjes en online beoordelingsinstrumenten behoren ook tot formatieve toetsing.

Het College van Bestuur is blij met het initiatief van fractie SAM en heeft aangegeven om te kijken naar de mogelijkheid formatieve toetsing op te nemen in het opstellen van het nieuwe beoordelingsbeleid van Tilburg University.

Process Monitoring Action plan 2018-2021 for discussion

In 2018 heeft de Universiteitsraad ingestemd met het Actieplan 2018-2021 waarin 17 actielijnen zijn geformuleerd om de reeds eerder vastgestelde strategie van de universiteit voor de jaren 2018-2021 uit te voeren. In hetzelfde document zijn 17 doelen geformuleerd, welke vergezelt zijn met actielijnen om deze doelen te bereiken. Zoals destijds is afgesproken wordt de implementatie van het Actieplan regelmatig gemonitord door rapportage sessies aan de Universiteitsraad en door een Strategisch Dashboard. Tijdens de universiteitsraad kreeg de raad een update over de voortgang van de verschillende actielijnen en werd duidelijk dat de meeste actielijnen grotendeels geïmplementeerd zijn. Echter, zetten we als Front wel grote vraagtekens bij actiepunten 9a “Vergroten van de totale studentenpopulatie door gecontroleerde en duurzame groei” en 9b “Monitoring van de effecten van de groei en het waarborgen van de beschikbaarheid van faciliteiten en onderwijsdiensten”. Gezien het feit dat het aantal studenten toegenomen is tot bijna 16,000 studenten in 2018, waar 15,000 waren voorspeld, vraagt Front zich af of er überhaupt nog wel gesproken kan worden van een gecontroleerde en duurzame groei. Daarnaast hadden we ook verschillende opmerking over het voorgestelde Strategische Dashboad, welke meegenomen zijn door het College van Bestuur. Het concept en de inrichting van het Dashboard staat op de agenda van de universiteitsraad van 4 juli.

1 weergave0 opmerkingen

コメント


bottom of page