top of page
 • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 23 Mei

ARBO Jaarverslag 2018

Het jaarverslag geeft een korte evaluatie van de belangrijkste arbo-, veiligheids- en milieukwesties die in 2018 bij de Universiteit van Tilburg aan de orde zijn gekomen. Er zijn een aantal doelstellingen geformuleerd, waarbij per doelstelling de belangrijkste resultaten en activiteiten worden gerapporteerd in het document. In het document worden de volgende doelen genoemd:

 1. Risico Inventarisatie & Evaluatie

 2. Studeren zonder belemmeringen en een toegankelijke campus

 3. Optimalisatie van de organisatie voor rampenbestrijding

 4. Informatie aan studenten en medewerkers over Repetitive Strain Injury (RSI) / Complaints Arm Neck and Should (CANS)

 5. Het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekteverzuim

 6. Het bevorderen van een duurzame en milieubewust bedrijfsvoering

Drie van de vier partijen stemden in met het document, maar maakten zich zorgen over het ziekteverzuim van medewerkers en de toenemende werkdruk die zij ervaren. Tilburg University heeft vorig jaar een actieplan geïmplementeerd om het verzuimprobleem te voorkomen. De ARBO-dienst (ArboUnie) concludeert dat de twee meest voorkomende klachten psychische en spier- en botklachten zijn.

Na vragen Front zal Tilburg University vanaf volgend jaar verslag doen van seksuele intimidatie in het ARBO Jaarverslag.

New scenario implementation real estate strategy

Omdat de oorspronkelijke verhuizing van TiSEM en TSHD in Koopmans niet haalbaar is, vanwege de toegenomen ruimtebehoefte van beide faculteiten, wordt een alternatieve planning voorgesteld. Dit biedt de mogelijkheid om zoveel mogelijk andere wensen met betrekking tot de woonsituatie in de planning op te nemen. Het College van Bestuur stelt voor om de planning van de uitvoering van de projecten aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht.  

De reden voor de planningswijziging is dat de groei van de universiteit sneller verloopt dan verwacht. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan ruimte op verschillende faculteiten. Bovendien zal de behoefte aan kamers hoog blijven, omdat ook voor 2019/2020 een groei van 1500 studenten mogelijk lijkt. Eindelijk staat de vastgoedmarkt onder grote druk, wat resulteert in hoge prijzen, onbeschikbaar personeel en moeilijk te leveren materialen.

De Raad van Bestuur stelt voor om de renovatie van Dante, Tias en Montesqieu met vier jaar uit te stellen. Deze actie biedt kansen op verschillende fronten:

 1. Ruimte in het collegerooster

 2. Mogelijkheden met betrekking tot de kantoren  

 3. Financiële mogelijkheden

Uitstel van de renovatie betekent deels een beperkte zwaardere belasting van het onderhoudsbudget en de reserves voor Technische Vervanging. Het uitstel kan ook gevolgen hebben voor de geplande wijzigingen van de brandmeldinstallaties en de vermindering van het energieverbruik. NIet alle gevolgen zijn op dit moment bekend, maar ze zullen naar verwachting niet significant zijn.

Alle vier de partijen hebben ingestemd met de voorgestelde uitstel

Student Board Grants’ System

New Assessment Policy Framework

In dit document wordt gesproken over het kader voor het toetsbeleid van Tilburg University. Dit toetsingskader heeft het doel om Tilburg University duidelijke richtlijnen te geven over de beoordelingsprocessen, waaronder de digitale toetsing als een van de toetsingsvormen. In de nabije toekomst zal het kader samen gaan met het beoordelingsbeleid, dat zich vertaalt in procedures om de kwaliteit van de toetsing te waarborgen. Het kader geeft aan wat er moet gebeuren en het beleid geeft aan hoe dat moet gebeuren.

Front heeft een meer algemene opmerking gemaakt over dit document met betrekking tot digitaal toetsen. Front is van mening dat iedere student de voordelen van digitaal toetsen moet kunnen ervaren en vraagt het bestuur of de capaciteit in de toekomst zal worden uitgebreid. Het college zegt niet op de hoogte te zijn van deze problemen en heeft beloofd deze te zullen onderzoeken.

Marktaandeel 2018 en voorinschrijvingen 2019

Het rapport geeft inzicht in de marktaandelen voor het onderwijs voor de jaren 2011-2018. De marktaandelen voor het onderwijs zijn de belangrijkste factoren voor de overheidsfinanciering. Het geeft ook inzicht in de populariteit van academische instellingen en hun academische sporen. De inspanningen die zijn geleverd om de inschrijving van studenten te bevorderen zijn effectief geweest. Het aantal studenten neemt toe. Tilburg University presteert ook beter dan andere instellingen, wat een toename van het marktaandeel betekent.

De groei van het aantal nieuwe eerstejaars studenten in het hoger onderwijs bij TiU is 9,1% ten opzichte van 7,6% in het hele land. Alle vijf de scholen laten een groeiend aantal studenten zien. De instroom van buitenlandse studenten in Nederland neemt nog steeds toe. Net als vorig jaar is de groei voor TiU hoger dan in het hele land 21,7% tegen 14,3%.

Wat betreft de diploma’s, wordt TiU nog steeds geconfronteerd met de daling van het aantal ingeschreven studenten in de periode 2011-2014. Door de recente ontwikkeling in de inschrijvingen voor nieuwe studenten is de verwachting dat het aantal diploma’s op korte termijn zal toenemen. Door de sterke toename van het aantal pre-master studenten is deze trend nu al waarneembaar voor de masteropleidingen.

Jaarverslag 2018

De universiteit is verplicht om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag voor te leggen. Het verslag bestaat uit de jaarrekening inclusief de begroting, het verslag van het bestuur en de overige financiële gegevens. Het legt ook verantwoording af over de sectorcode van goed bestuur. Het rapport heeft de verplichting om verantwoording af te leggen over een goede uitvoering van de activiteiten waarvoor Tilburg University overheidsfinanciering heeft ontvangen en over een efficiënt gebruik van deze middelen, mede in het licht van de strategie van de universiteit.

Het document is besproken tijdens de CFI-vergadering, maar er zijn geen opmerkingen door één van de vier partijen gemaakt. Het stuk was duidelijk voor alle leden van de universiteitsraad.

Analysis Annual Financial Statements Schools and Divisions

De faculteiten en afdelingen van Tilburg University hebben hun jaarrekening opgesteld. Het boekjaar 2018 is afgesloten en het jaarverslag is opgesteld. De begroting en de realisatie kwamen dichter bij elkaar te liggen. Volgens de staat van baten en lasten is dit echter het gevolg van een vervroegde aflossing van een langlopende lening van € 10 miljoen.

De decentrale woningreserve van Facilitaire Dienstverlening had in 2018 een tekort van 1,5 miljoen euro. De Raad van Bestuur heeft ingestemd met het voorstel van Facilitaire Diensten om 1,5 miljoen euro toe te voegen aan de decentrale woningreserve.

Het document werd besproken in de CFI-vergadering en geen van de vier partijen had vragen in de Universiteitsraad.

Reactie op initiatiefvoorstellen werkplekken SAM en memo Front 

Zowel Front als SAM hebben voorstellen ingediend over de groei van de universiteit en meer specifiek over de werkplekken tijdens de tentamenperiode.

In het initiatiefvoorstel van Front werden enkele oplossingen voor de druk gegeven, bijvoorbeeld: het openen van het restaurant tijdens het weekend voor de tentamens, het openen van de CUBE in het weekend, het beschikbaar stellen van de digitale testruimten in CUBE als studieruimtes tijdens examenperiodes, het verbeteren van de communicatie over de beschikbaarheid van PC-werkplekken of het vinden van alternatieve locaties.

SAM stelde voor om, zolang de app die ontwikkeld wordt om vrije werkplekken aan te geven nog niet beschikbaar is, studenten in te huren, ze herkenbaar te maken door het dragen van blauwe shirts, om studenten te wijzen op de vrije plaatsen. Verder stelt SAM voor om CUBE te openen in het weekend tijdens de tentamenperiode. Om het probleem aan te pakken dat werkplekken vaak urenlang bezet zijn, maar ongebruikt blijven, stelt SAM voor om ‘share cards’ in te voeren, waarbij de gebruiker aangeeft hoe lang hij of zij weg is, zodat iemand anders de ruimte gedurende die tijd kan gebruiken.

Door de memo’s wordt CUBE geopend in de weekenden die beginnen op zaterdag 25 mei en eindigen op zondag 7 juli. Als dit niet lukt, zal de universiteit tijdens deze tentamenperiode de oefenruimtes in het Goossens gebouw weer openstellen.

Reaction to Initiative proposal Front Quality Agreements

In de Universiteitsraad van 14 februari zijn de Kwaliteitsafspraken besproken en vastgesteld. Hoewel Front positief was over de inhoud van deze afspraken, miste er nog een goed monitoringssysteem: zowel van de betrokkenheid van de decentrale medezeggenschap als van de goede besteding van de middelen de komende jaren. Front is van mening dat de voorstellen die in dit initiatiefvoorstel zijn benoemd, zorgen voor een goede monitoring. Het College van Bestuur deelde deze mening en heeft al voorstellen van Front geïmplementeerd.

Aangezien de Kwaliteitsafspraken van Tilburg University in overeenstemming zijn met het Strategische Plan (dat gemonitord wordt door een Strategisch Dashboard), heeft Front voorgesteld aan het College om de monitoring van de Kwaliteitsafspraken op te nemen in dit dashboard. Dit zorgt ervoor dat we in staat zijn om de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs nauw in de gaten te houden door bijvoorbeeld inzage te hebben in de verbetering van de Student to Staff Ratio.

Response to the initiative proposal Front extension Flexible studying pilot

In dit initiatiefvoorstel heeft Front het College van Bestuur gevraagd om de pilot flexible studying uit te breiden met studentbestuurders, aangezien aan de huidige pilot met 75 plekken slechts 10 studenten deelnemen. Het College heeft besloten de pilot op twee manieren uit te breiden:

 1. Het minimum bedrag aan ECTS dat studenten moeten behalen wordt verlaagd naar 18 ECTS.

 2. De pilot wordt uitgebreid met chronisch zieke studenten.

Front is blij te zien dat het minimum aantal te behalen ECTS wordt verlaagd, waardoor meer studenten gebruik kunnen maken van Flexible Studying. Front was echter teleurgesteld om te horen dat het College heeft besloten de huidige pilot niet uit te breiden met studentbestuurders. Echter, naar aanleiding van de discussie die tijdens de dagelijkse bestuursvergadering van de Universiteitsraad heeft plaatsgevonden, zijn het College van Bestuur en Front tot een akkoord gekomen om opnieuw te onderzoeken of de pilot kan worden uitgebreid met studentbestuurders. Een eerste bijeenkomst hiervoor is al gepland. Aangezien het document ter advies voorlag, heeft Front een positief advies gegeven en kijkt Front uit naar de vergadering met het bestuur.

1 weergave0 opmerkingen
bottom of page