top of page
  • Foto van schrijverFront

Universiteitsraad 27 mei 2021

Bijgewerkt op: 7 okt. 2021

FIRMa 

Het concept FIRMa 2021 – 2025 schetst het verwachte financiële middelen kader van Tilburg University. De facultaire prognoses voor onderwijs en onderzoek zijn daarvoor de basis. De geschetste kaders dienen als basis voor de begrotingen die de beheereenheden later dit jaar opstellen. Tilburg University verwacht een verdere stijging van het middelenkader voor de planperiode 2021 – 2025, wat aansluit bij Tilburg University’s strategische doel om een gecontroleerde en duurzame groei te realiseren. 

Voor universiteit brede strategische projecten is jaarlijks m€ 4 beschikbaar in het compartiment strategie. Daarnaast wordt voor strategie binnen het compartiment Onderwijs & Onderzoek ieder jaar m€ 4 toegewezen aan faculteiten. In totaal dus m€ 8 per jaar voor strategie. Deze middelen worden ingezet voor meer waardering en kwaliteit van het onderwijs en onderwijzend personeel, promotie van diversiteit en inclusiviteit en voor operationele uitmuntendheid

Vanaf 2022 krijgt Tilburg University te maken met een structurele korting van per saldo m€ 2,7 als gevolg van het besluit van de minister van OC&W om in het landelijke verdeelmodel

onderwijsmiddelen over te hevelen van alfa/gamma/medisch naar bèta/techniek. Hiermee volgt de minister het advies op van de commissie Van Rijn in het rapport ‘Wissels om’. Deze korting is verwerkt in de meerjarenraming voor de rijksbijdrage. In het vorige FIRMa is de korting vanaf 2022 technisch-administratief verwerkt, omdat dit voor de begroting 2021 nog geen effect had.

Er zijn verder plannen om te investeren in een nieuwe roosterapplicatie, wat noodzakelijk is om de beschikbare zaalcapaciteit voor het primaire onderwijsproces (hoorcolleges, werkcolleges, toetsen, etc.) beter te kunnen benutten.

De overheid stelt met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra middelen beschikbaar om tegemoet te komen aan extra kosten en minder inkomsten als gevolg van Covid-19. 

JADS is voor Tilburg University van strategisch belang. De door de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde opstart-subsidie van totaal m€ 20 is t/m 2020 volledig besteed. Bij de begroting 2021 is besloten dat de moederuniversiteiten via een vaste voet extra zullen bijgedragen om het hoofd te kunnen bieden aan enkele wijzigingen in het externe bekostigingsmodel die voor JADS ongunstig uitpakken. JADS zal zelf ook enkele maatregelen nemen om de financiële exploitatie op afzienbare termijn in evenwicht te brengen. In het FIRMa wordt nu rekening gehouden met een vaste voet voor JADS vanuit de rijksbijdrage van k€ 250 van 2022 t/m 2025. Aan de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord- Brabant is om vergelijkbare bijdragen gevraagd. In aanvulling daarop zal TiU aanvullend vanuit de Centrale Algemene Reserve (CAR) incidenteel resp. k€ 500 en k€ 250 bijdragen aan de verwachte tekorten in 2022 en 2023. TU/e zal dezelfde bijdragen leveren.

Bij het FIRMa is een aantal aanvragen dan wel aanpassingen gedaan ten aanzien van het huisvestingscompartiment. Dit is verwerkt in het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP), dat als vertrouwelijke bijlage is bijgevoegd. In lijn hiermee zijn de geplande ICT-investeringen in verband met nieuwbouw- en renovatieprojecten ook geactualiseerd.

Update TiU Education Service Document (UR 2591)

Adjustment of Tuition Fees for 2021-2022 due to COVID-19 for advice 

Door de gevolgen van de COVID-19 crisis op het onderwijs is er op landelijk niveau afgesproken dat de collegegelden voor 2021-2022 zullen worden verlaagd. Dit betekent dat het wettelijk collegegeld zal worden gehalveerd naar €1084 aankomend collegejaar. Op het instellingscollegegeld zal er een korting van €1084 zijn.


Zachte Knip for information

Net zoals afgelopen collegejaar zal ook dit jaar de Zachte Knip worden ingevoerd. Dit betekent dat bachelorstudenten die door willen stromen naar een master nog niet al hun studiepunten te hoeven hebben behaald om hier al aan te beginnen. Als een student niet meer dan 12 ECTS te kort komt, mag hij/zij alsnog beginnen aan een master.


Exchange for information 

Door Corona is er veel veranderd op het gebied van Exchanges. Vanuit de universiteit is nu besloten dat alle uitgaande exchanges door kunnen gaan, behalve als het reisadvies voor dat land rood is, de partner universiteit de exchange afzegt, of als er geen fysiek of hybride onderwijs door de partneruniversiteit wordt aangeboden. Mocht het land veranderen naar rood terwijl de student op exchange is, moet deze student terugkeren. 

Studenten waarvan de exchange in het collegejaar 21/22 wordt afgezegd zullen geen voorkeursbehandeling meer krijgen voor een exchange in het collegejaar 22/23. Inkomende exchange studenten zijn welkom zolang de RIVM regulaties en de maatregelen vanuit de overheid dit toelaten. 

Door deze veranderingen ligt de keuze om op exchange te gaan meer bij de student zelf, vergeleken met de situatie voorheen.Recommendations Working Group Education in 2021/2022 (UR 2592)

Een werkgroep heeft gekeken naar de opties over hoe het onderwijs aan Tilburg University in de toekomst eruit zal zien. Hier is “Blended Learning” uitgekomen, dit houdt in dat fysiek en online onderwijs optimaal gecombineerd zullen worden. Per studie en vak zal er goed gekeken worden naar wat mogelijk is op dit gebied. De digitale leeromgeving zal vooral gebruikt worden voor individueel- of groeps studiewerk, waarbij er tijdens de fysieke colleges dieper op de stof wordt ingegaan en er meer discussies aan bod komen. Dit biedt meer flexibiliteit voor studenten en docenten. Er zijn meerdere aanbevelingen voorgesteld door de werkgroep waardoor dit gerealiseerd kan worden. De raad heeft hier positief op gereageerd en ziet graag hoe dit verder uitgewerkt zal worden. Daarnaast wordt er eind mei een beslissing gemaakt over hoe het onderwijs er aankomend collegejaar uit zal gaan zien, het doel is om zoveel mogelijk on-campus les te kunnen geven. 


Flexible Studying Regulations (Flexstuderen) (UR 2593)

Tilburg University neemt deel aan het Experiment Flexstuderen, waarbij studenten uit bepaalde doelgroepen (topsporters, ondernemers, etc.) per vak betalen. Eenmaal per jaar wordt bekeken of wijzigingen in de Flexstuderen Regeling nodig zijn. Sommige ontwikkelingen leiden nu tot aanpassingen:

Het experiment leidt nu tot het definitief opnemen van de mogelijkheid van Flexibel Studeren in het studiejaar 2023.  Daarom zijn aanpassingen in het vervolg van het experiment noodzakelijk. Enkele aanpassingen in het inschrijfproces (efficiënter maken van het proces) en beëindiging. De Topsportstatus is uitgebreid en heet nu Talentstatus (bredere doelgroep). In het licht van deze verbreding is het voorstel om Flexibel Studeren open te stellen voor de nieuwe categorieën.  Front heeft naar aanleiding van dit stuk vragen gesteld in commissie onderwijs, onderzoek en impact met betrekking tot de landelijke evaluatie van deze pilot en of het gaat lukken om in 2023 flexstuderen aan te bieden aan TiU studenten. De evaluatie is nog niet beschikbaar en daarnaast wachten de universiteiten nog op regulering vanuit het rijk. Hierdoor kan er nog geen beleid gemaakt worden voor 2023. Front blijft de komende tijd dit dossier goed monitoren. De raad heeft positief geadviseerd op de wijzigingen van de Flexstuderen Regeling. 


Project Plan Toward an Institutional Accreditation (UR 2594)

Eind 2018 vond de Instellingsaudit (ITK) plaats bij Tilburg University. In het beoordelingsrapport doet het site visit panel een aantal expliciete en impliciete aanbevelingen. Vervolgens is gestart met de opvolging van een aantal aanbevelingen. In februari 2021 heeft Ingrid van Engelshoven (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuw accreditatiestelsel dat in 2024 tot stand moet komen en de contouren geschetst. In dit stuk wordt een voorstel gedaan over hoe Tilburg University zich voor gaat bereiden op het nieuwe stelsel van instellingsbeoordeling. De raad heeft positief geadviseerd op het stuk.


First Progress Report Mobility Program (UR 2595)

In december 2019 werd er een voorstel gedaan voor een Mobility Policy Plan in de universiteitsraad. Dit plan heeft 5 pijlers Beleid om vermindering van auto’s te promoten Stimuleren van het gebruik van fietsen, e-bikes, etc. en het verbeteren van de faciliteiten voor fietsers.  Verbeteren bereikbaarheid van Tilburg University voor ‘schoner’ manieren van reizen Verminderen en ‘schoner’ maken van werkverkeer. In dit stuk wordt de voortgang besproken van het Mobility Program. Het corona jaar heeft invloed gehad op de voortgang van deze werkgroep. Deze werkgroep wilt er voor zorgen dat het geïmplementeerd gaat worden wanneer de campus weer volledig open is. 


Annual Report 2020 and Annual Financial Report 2020 (UR 2596)

Artikel 2.9, lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek verplicht de universiteit om jaarlijks voor 1 juli aan de minister van OCW een jaarverslag in te dienen, jaarlijks voor 1 juli. Het verslag heeft de verplichting verantwoording af te leggen over een goede uitvoering van de activiteiten waarvoor wij overheidsfinanciering hebben ontvangen en van een doelmatige besteding van deze middelen, mede in het licht van de instellingsstrategie. Het verslag bestaat uit de jaarrekening met de begroting, het verslag van het bestuur en de overige financiële gegevens. Ook wordt verantwoording afgelegd over de branchecode goed bestuur. In de voorvergadering heeft een discussie plaatsgevonden omtrent de kwaliteitsafspraken. Verschillende partijen zagen graag dat er wat uitgebreider informatie hierover werd verstrekt. Dit is voor de universiteitsraad aangeleverd en de raad heeft zich positief geuit.  

Analysis Decentralized Financial Statements 2020 (UR 2597)

De faculteiten en afdelingen van Tilburg University hebben hun jaarrekening opgesteld. Het boekjaar 2020 is afgesloten en het jaarverslag is opgesteld. De begroting en de realisatie kwamen dichter bij elkaar te liggen. Het jaar is afgesloten met een geconsolideerd tekort van -m€ 2,0 ten opzichte van -m€ 10 begroot. De verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn iets toegenomen maar genormaliseerd is het teruggelopen zoals blijkt uit onderstaande tabel.

De COVID-19 crisis heeft per saldo een resultaat effect gehad van m€ 2,9. Daarnaast heeft Stichting Universiteitsfonds eind december een grote donatie van ruim m€ 1 ontvangen voor toekomstige beurzen ten behoeve van Data Science studenten die volledig via de exploitatie moet worden verwerkt in het jaar van ontvangst.


Spending NWO and NPO Funds for Delayed Research (UR 2598)

Het kabinet heeft besloten 8,5 miljard euro extra te investeren in de onderwijssector. Dit is vastgelegd in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Binnen het NPO krijgt Tilburg University middelen om in 2021 en 2022 contractverlenging te kunnen geven aan onderzoekers met een tijdelijk dienstverband die als gevolg van de corona crisis vertraging oplopen die niet budgetneutraal kan worden opgevangen. Daarnaast heeft NWO middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke contractverlengingen voor onderzoekers in de laatste fase van hun tijdelijke dienstverband die als gevolg van het coronavirus onderzoeks vertraging hebben opgelopen en de onderzoeksopzet niet kunnen aanpassen. In dit plan wordt beschreven hoe Tilburg University deze onderzoekers tegemoet gaat komen. De raad is positief over het plan.

Annual Report Health, Safety and Environment 2020 (UR 2599)

In dit jaarverslag wordt een korte evaluatie gegeven van de belangrijkste arbo-, veiligheids- en milieuthema’s van Tilburg University in 2020. In het voorjaar van 2021 heeft de universiteitsraad (UC) al de belangrijkste maatregelen besproken die in 2021 genomen moeten worden in het “arbo veiligheids-, gezondheids- en milieuplan 2021”. Er werden door Front en verschillende partijen zorgen geuit over verzuimcijfers van het personeel.


Reaction to the Initiative Proposal Front: Certificate of Recognition (UR 2601)

Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een Certificaat van Erkenning voor leerlingen die een bestuursjaar hebben gedaan. Front pleit ervoor om actieve studenten na afloop van het bestuursjaar een certificaat van erkenning te geven. Dergelijke certificaten kunnen een positief signaal zijn voor toekomstige werkgevers. Ze kunnen ook een stimulans zijn voor internationale studenten om actief bestuurslid te worden.  Het College van bestuur is voorstander van het stimuleren van actief bestuurslidmaatschap, door zowel Nederlandse als internationale studenten. Het is een manier om studenten te laten zien dat hun inzet voor de levendige Tilburg University gemeenschap wordt gewaardeerd en om toekomstige werkgevers te laten zien welke rol een student heeft gespeeld. Dit kan vervolgens ook een stimulerend effect hebben voor mogelijke toekomstige bestuursleden. Het bestuur zal daarom onderzoeken of het mogelijk is dergelijke certificaten uit te reiken. 
69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page