top of page
 • Foto van schrijverFront

Verslag Universiteitsraad 14 februari

Quality Agreements – Positief

In 2015 is de basisbeurs voor studenten afgeschaft om geld vrij te maken voor extra investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Door het afschaffen van deze beurs kwam er vanaf 2018 een grote hoeveelheid geld vrij, die structureel zou worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs; de zogeheten studievoorschotmiddelen. Voor Tilburg University bedroeg dit bedrag in 2018 circa 2,4 miljoen euro en dit bedrag zal in de jaren tot en met 2024 verder oplopen tot circa 8 miljoen euro. Voor de besteding van dit geld zijn ‘kwaliteitsafspraken’ gemaakt over waar faculteiten de komende jaren deze middelen in kunnen investeren. Zo kan er geld geïnvesteerd worden in het aannemen van meer personeel met een onderwijstaak, het implementeren van het actieplan voor studenten welzijn, het implementeren van ‘learning analytics’ en meer onderwijsmarkt oriëntatie binnen het curriculum. Verder heeft Front een initiatiefvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat de facultaire medezeggenschap goed en tijdig wordt betrokken bij de besteding van de studievoorschotmiddelen.

Tuition Fees and Sports Card – Teruggetrokken

Het College van Bestuur heeft een voorstel ingediend om een te stoppen met het in rekening brengen van het lidmaatschap van niet-EER-studenten van het Sportcentrum. In dit voorstel wordt gesteld dat dit de inclusiviteit van die studenten in de academische gemeenschap van Tilburg University zou stimuleren. Voor de financiering van deze maatregel wordt € 78.000,- ter beschikking gesteld van Facility Services die aan het Sportcentrum wordt toegewezen.

De studentenpartijen Front en SAM stelden echter vast dat er een groeiend probleem was met betrekking tot de capaciteit van het Sportcentrum. De huidige druk op voorzieningen en drukte zal alleen maar toenemen zolang de universiteit blijft groeien in studentenaantallen. In het Strategisch Plan wordt het aantal studenten in 2020 op 17.000 gesteld. De eerste uitbreiding van het Sportcentrum staat gepland over 3 tot 5 jaar. Dit betekent dat het Sportcentrum de komende jaren alleen nog maar meer capaciteitsproblemen zal ondervinden dan nu het geval is. Elke student die aan het huidige totaal toevoegt, voordat de capaciteit wordt uitgebreid, is er naar de mening van de studentenpartijen één te veel.

Front en SAM hebben ook betoogd dat het toestaan van nieuwe internationale studenten om gebruik te maken van het Sportcentrum zonder betaling een gevoel van ongelijkheid en oneerlijkheid zal oproepen ten opzichte van reguliere betalende studenten zolang er op het Sportcentrum drukte is.

Daarom hebben Front en SAM het bestuur gevraagd zich eerst te committeren aan het vinden van kortetermijnoplossingen voor deze problemen, voordat er nog meer studenten gebruik kunnen maken van de faciliteiten zonder deze te belasten. Het bestuur heeft ermee ingestemd om dit te onderzoeken en heeft het huidige voorstel van de agenda gehaald. Hopelijk betekent dit dat er in de komende weken concrete voorstellen worden ingediend om de problemen rond drukte op te lossen.

Registration and Tuition Fee Regulations 2019-2020 – Positief Advies

Veranderingen in het inschrijvings- en collegegeld zijn ter advies voorgelegd aan de Universiteitsraad. Het inschrijvings- en collegegeld voor de bacheloropleidingen is voor drie jaar vastgelegd inclusief een indicatie voor het vierde jaar, het inschrijvings- en collegegeld voor de masteropleidingen is vastgelegd voor de komende twee jaar inclusief een indicatie voor de twee jaar daaropvolgend. Er vinden geen grote veranderingen plaats in het inschrijvings- en collegegeld voor de komende periode. Verder is er bepaald dat studenten uit het Verenigd Koninkrijk die momenteel al aan Tilburg University studeren dezelfde hoeveelheid collegegeld moeten betalen wanneer de Brexit doorgaat. Op dit stuk is door alle partijen positief geadviseerd.

Gemeenschappelijke Regeling JADS – Positief

In samenwerking met het College van Bestuur van TU/e en het Management Team van JADS Mariënburg heeft het College van Bestuur een gemeenschappelijke regeling opgesteld omtrent JADS Mariënburg over verschillende onderwerpen zoals onderzoek, onderwijs, financiën, bedrijfsvoering en medezeggenschap. Alle fracties waren tevreden over het overgrote deel van de Gemeenschappelijke Regeling, maar Front heeft suggesties voorgesteld over de afspraken omtrent medezeggenschap die bij het vaststellen van het kader voor de medezeggenschap zullen worden meegenomen. Front heeft een intitatief voorstel ingediend over hoe de decentrale medezeggenschap (inclusief opleidingscommissies en andere medezeggenschapsorganen) goed en tijdig kunnen worden betrokken bij de besteding van de studievoorschotmiddelen van komende jaren. Verder zullen grote veranderingen die voortvloeien uit opmerkingen die worden geplaatst in de Universiteitsraad van TU/e, worden voorgelegd bij de Universiteitsraad in Tilburg ter advies.

Budget JADS – Positief

De stuurgroep van JADS Mariënburg heeft de lange termijn begroting van 2019 – 2025 gepresenteerd aan het College van Bestuur van zowel Tilburg University als de TU/e. De Universiteitsraad wordt gevraagd een positief advies te geven over de begroting van JADS Mariënburg 2019. Het College van Bestuur heeft een aantal gezamenlijke besluiten genomen die in deze nota worden beschreven, met betrekking tot de huidige begroting. De partijen hebben enkele vragen gesteld, bijvoorbeeld over de eerste geldstroom voor onderwijs en promovendi vanwege een verschil tussen Eindhoven en Tilburg. Alle partijen hebben positief geadviseerd op dit document.

Budget Request Low-rise Simon – Positief

Tijdens de renovatie van gebouw Simon is er bewust voor gekozen om de laagbouw nog niet te renoveren. In deze Universiteitsraad is er een budgetvoorstel gedaan om de laagbouw te renoveren. De sanitaire en catering voorzieningen worden verbeterd, installaties worden vervangen, het plafond en de vloerbedekking worden vernieuwd en de collegezaal wordt opnieuw ingericht. Het College van Bestuur heeft de fracties verzocht in te stemmen met deze aanpassingen ter waarde van €435.000. Deze renovatie zal plaatsvinden tijdens het tweede en derde kwartaal van 2019 met als doel de zaal weer beschikbaar te stellen voor aanvang van het nieuwe collegejaar. Alle fracties zijn akkoord gegaan met de voorgestelde renovatie. Front heeft het College van Bestuur gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid opnamemateriaal te installeren tijdens deze renovatie en het College van Bestuur heeft toegezegd deze optie te overwegen.

Reaction to the Initiative Proposal of Front about Traffic

Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend omtrent verkeersveiligheid op de campus. In de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur gereageerd op verscheidene voorstellen die Front heeft gedaan in haar initiatief. Deze antwoorden luiden als volgt:

 1. Het College van Bestuur geeft aan dat het voorstel van Front om de assen van de campus vrij te maken van gemotoriseerde voertuigen gehonoreerd kan worden.

 2. Er wordt een extra parkeerplaats voor motoren en scooters gebouwd naast gebouw A, zodat studenten en werknemers niet per se alleen maar naar Koopmans moeten om te parkeren. Verder geeft het College aan dat de communicatie omtrent deze parkeerplaatsen moet worden verbeterd.

 3. De campus heeft drie hoofdingangen voor voertuigen en deze kunnen volgens Facility Services worden gewijzigd om gemotoriseerde voertuigen te weren van de campus. Door verschillende wegen aan te passen en contact op te nemen met bezorgers kan FS ervoor zorgen dat er geen vrachtwagens over de campus rijden na 08:00. De drie wegen die aangepast zullen worden om voertuigen van de campus te weren zijn de wegen bij Koopmans, het Restaurant en Esplanade. Kleine elektrische voertuigen worden toegestaan op de campus overdag zoals Sodexo en Maas Coffee maar grotere voertuigen niet. Mocht het zo zijn dat grotere voertuigen toch na 08:00 de campus oprijden zal de beveiliging ze een waarschuwing geven. Bij meerdere overtredingen kan de toegang tot de campus worden geweigerd voor een bepaalde periode.

 4. Een communicatiestrategie wordt vastgesteld voor de nieuwe regelgeving, dit zal gebeuren in samenwerking met de Marketing & Communicatie afdeling. Verder zullen alle gecontracteerde leveranciers op de hoogte worden gesteld.

Het College van Bestuur geeft in haar memo aan het probleem te erkennen en wil graag dit probleem verhelpen in samenwerking met Front. Het voorstel van Front is geaccepteerd en een budgetvoorstel wordt gedaan in de eerste helft van 2019. Facility Services zal Front uitnodigen om de uitvoering van het plan te bespreken om zo rekening te kunnen houden met de mening van studenten.

Reaction to the Memo of SAM about International Housing

Fractie SAM heeft een memo ingediend waarin zij de volgende drie vragen stellen aan het College van Bestuur:

 1. Is het aantal internationale studenten dat wordt toegelaten tot de Universiteit van Tilburg niet te veel?

 2. Is er over het algemeen voldoende huisvesting in Tilburg voor internationale studenten?

 3. Is er iets te doen aan het “Dutch-Only” beleid waar veel verhuurders en studenten over klagen?

Het College van Bestuur heeft afgelopen Universiteitsraad geantwoord op deze drie vragen die Fractie SAM heeft gesteld. De antwoorden luiden als volgt:

 1. Tilburg University heeft een strategie die is gebaseerd op groei. UvT kan deze groei aan op het gebied van onderwijs, maar voor huisvesting moet er meer ruimte beschikbaar komen. Tilburg University investeert zelf niet in huisvesting en is hierin afhankelijk van wooncorporaties, private investeerders en de gemeente. Tilburg University wil ook geen tekort aan huisvesting en heeft om die reden al een tijd geleden een werkgroep in het leven geroepen die contact heeft opgenomen met de wethouders.

 2. Alle internationale studenten hebben momenteel huisvesting. Tilburg University heeft al langer een werkgroep op dit gebied die actief druk uitoefent op de gemeente om dit probleem aan te pakken en zal dit ook blijven doen.

 3. Het College van Bestuur erkent dit probleem maar geeft aan dat het International Office al langere tijd bezig is om intercultureel wonen te promoten. Maar het International Office geeft aan dat ze wel kunnen samenwerken op dit gebied met Front, I*ESN en SAM.

Het College van Bestuur concludeert dat het niet nodig is voor SAM en Front om bij de werkgroep meetings te zijn omdat beide partijen al in de raad zitten. Het College van Bestuur geeft wel aan dat the Housing Office een keer contact gaat opnemen met Front en SAM om het “Dutch-Only” probleem eens te bespreken.

Quality Assurance PhD-trajectories – Positief

Om de kwaliteit van het PhD-traject en de kwaliteit van de PhD-scriptie te garanderen heeft Tilburg University een actieplan opgesteld. Het actieplan richt zich op drie onderdelen van het PhD-traject met als doel de kwaliteit van het traject en de thesis te verbeteren:

 1. Begeleiders en PhD-kandidaten

 2. Beoordelingsprocedure en

 3. Overige

Om de begeleiding te verbeteren moet informatie beter verstrekt worden aan PhD kandidaten en moet er een omgeving worden gecreëerd waarin PhD kandidaten elkaar ook kunnen helpen. Daarnaast moet de onafhankelijkheid van de PhD commissie vergroot worden, de beoordelingsprocedure transparanter worden en als laatste moet het aantal feedbackmomenten worden vergroot voor PhD kandidaten. Het College van Bestuur gaat er vanuit dat dit actieplan kan worden geïmplementeerd.

Alle partijen zijn akkoord gegaan op voorwaarde dat de eis voor een minimum of maximum aantal PhD-kandidaten uit het document gehaald wordt en daarnaast ook het instellen van een quota voor een minimaal aantal vrouwelijke PhD’s met een cum laude diploma uit het document gehaald wordt.

Rondvraag

Front heeft het College van Bestuur gevraagd kennis te nemen van enkele ontwikkelingen die zich voordoen bij het Talencentrum. Begin dit jaar stonden de taalcursussen open voor inschrijving. Front merkte opnieuw op dat veel studenten niet kunnen deelnemen aan een taalcursus, omdat ze vol zijn, waarna ze op de wachtlijst komen te staan. Front heeft hierover gesprekken gevoerd met het Talencentrum en zij geven aan dat het Talencentrum momenteel reserves en commercieel verdiend geld gebruikt om te investeren in het vouchersysteem. Gezien de visie zoals verwoord in TEP en het interculturele bewustzijn dat Tilburg University wil creëren, wil Front het belang van deze vouchers benadrukken. Front vindt het een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer studenten aan onze universiteit studeren, maar het budget voor het vouchersysteem niet wordt verhoogd. Het belangrijkste punt waar Front zich zorgen over maakt is het verlies van de mogelijkheid voor studenten om taalcursussen te volgen.

De vraag was dan ook of het College van Bestuur op de hoogte is van deze ontwikkelingen en wat zij zullen doen om dit probleem aan te pakken.

4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page